ZSV pro kombinované lyceum/Terorismus

Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Pojem terorismus

editovat

Odvozeno od slova teror (latinsky terror = „hrůza“, „postrach“, „zastrašování“). Jde o snahu vytvoření atmosféry strachu, v níž je společnost (resp. její političtí zástupci) ochotnější k řešením, která by za normální situace nepřijala, a to násilnými akty zpravidla vůči bezbrannému obyvatelstvu.


Pokud nedostačují mírnější metody nátlaku, může vzniknout pocit/touha něco změnit i za cenu násilí. Jedná se o přímou akci jako atentát, únos nebo vraždu. Terorismus se považuje za porušení morálky, zasahuje i nevinné.
Příčina vzniku terorismu, potažmo proč se normální člověk rozhodne stát teroristou je více. Může se jednat o traumatizující zážitek, frustraci, či racionální úvahu, kde jedinec dojde k závěru, že bez násilného řešení (teroristického aktu) je jeho situace bezvýchodná.

Prevence terorismu

editovat

Obdobně jako u všech negativních jevů je ideální přístupem předcházet tomu, aby takový jev vůbec vznikl. Pokud chápeme jako zdroj terorismu faktory jako např. sociální, ekonomické a vzdělanostní nerovnosti, pak je řešení této problematiky velmi komplexní. V případě selhání prevence a vzniku radikalizace lze včasně přistoupit na metody, mezi které řadíme informativní programy, a dále bezpečnostní složky. V případě vnitrostátně působících organizací se pak využívá kombinace policejní a zpravodajské činnosti, a v případě globálně působících organizací a hrozby dochází i k vojenským operacím.
V největší míře se projevují v boji s globálním terorismem dva přístupy. První je zastupován ze strany USA a lze ho definovat jako neústupné. Tedy žádné jednání ani ústupky terorismu. Dále pak druhý přístup, který je zastupován evropskými zeměmi a Evropskou unií. Ten lze charakterizovat jako zásadový. To hlavně v rozměru dodržování mezinárodních práv, lidských práv a svobod zakotvených v úmluvách a zakládajících chartách. Toto rozdělení není možné aplikovat plošně a vnímat ho jako neměnné, jelikož dochází k prolínání.
Vyhodnocování nebezpečí terorismu se výrazně proměnila po útocích 11. září 2001, kdy se z potencionální hrozby a okrajového problému stal problém akutní.

Deklarované důvody teroristického chování

editovat
  • Nacionální separatismus – boj za osamostatnění, sjednocení apod. (IRA – teroristická organizace působící v minulém století, působící proti UK za sjednocení Irska)
  • Náboženský fundamentalismus – dnes nejrozšířenější, ideologie zneužívající náboženství pro páchání násilí
  • Sociální revolucionáři (idealisté) – bojují za radikální cíle jako osvobození, anarchismus (Francouzská revoluc, nebo radikální šíření komunistického myšlení)


Novodobý terorismus

editovat

vzniká v Rusku (19. století), anarchistické hnutí, atentáty na vysoké státní úředníky. Lidé jsou nespokojení s vládnoucí vrstvou. K rozsáhlejšímu terorismu dochází ve 20. století, především vlivem osvobozeneckých hnutí v rámci dekolonizace. Lidé v koloniích se bouří proti koloniálním velmocím. Také ale šíření komunismu.

  • Extremismus – termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní proud společnosti. Často je jim připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí. Bývá motivován zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí.
  • Radikalismus – můžeme definovat jako kritické zpochybňování existujících okolností a hlásání reformy nebo zrušení těchto okolností. Nelze být vnímán jako plnohodnotné politické přesvědčení, jde spíše o postoj, jehož obsah i forma se mění podle politické kultury a politických okolností, v nichž se radikálové nacházejí.
  • Fundamentalismus je urputné lpění na základních principech. Je protikladem modernismu. Nejčastěji je užíván ve spojitosti s náboženstvím kde označuje směry, vyžadující doslovný výklad základních textů a jejich aplikaci do života. Bývá spojen s přesvědčením o absolutnosti vlastní pravdy, doprovázeným netolerancí k odlišným názorům.

Terorismus dnes

editovat

V současnosti je terorismus spojován především s islamistickým fundamentalismem, ideologie která zneužívá korán (špatně ho vykládá, vyjímá části z kontextu). Fundamentalistické režimy se stávají agresivní, odsuzují západní náboženské, politické a sociální hodnoty, největším nebezpečím je, že se jejich zastánci cítí oprávněni ve jménu Koránu páchát násilí (džihád - svatá válka)
Důvody současného terorismu v západním světě souvisí i s intervencemi západu, především pak USA, na blízkém východě.Tamní populace, především pak mladší se poté snaž zradikalizují a poštvou proti západu.

Příklady terorismu ve světě

editovat
  • Islámský stát- radikální teroristická organizace, která ovládá velké území Sirie a Iráku, kde vyhlásila vlastní stát. Působí ale i jinde po světě. Stojí za útoky v Bruselu a Paříži
  • Al-Káida - teroristická organizace, usiluje o zničení Západu a vytvoření celosvětové islámské republiky
  • Hamás- hnutí islámského odporu proti Izraeli, který neuznává za stát. Chtějí vytvořit nezávislý Palestinský stát