ZSV pro kombinované lyceum/Občanská společnost

Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová


Jednotlivé složky občanské společnosti editovat

 • Občan (jendotka)
 • Neformální sdružení
 • NGO: spolek, nadace, ústav, náboženské spolky
 • Veřejné neziskové organizace – školy
 • Samospráva a státní správa
 • Politické hnutí a strany
 • Obchodní společnosti

Funkce občanské společnosti: editovat

Měla by bránit tomu, aby stát pronikal do sféry, jež mu nepřísluší, do zájmových veřejných aktivit občanů prostřednictvím institucí OS dostává politická sféra zpětnou vazbu, protože občané aktivitami upozorňují na palčivé problémy ve společnosti, tím vládu nutí se tím zabývat
Umožňuje lidem účast na rozhodování ve veřejných záležitostech
Koriguje vliv a chování státu
posiluje vědomí odpovědnosti a vědomí občanů za své záležitosti

Občanské ctnosti editovat

lidskost/člověčenství

 • morálka (upevněná v sobě, ne jen nasazená zvenčí; příklad: krátkodobá účinnost, ale dlouhodobá nebezpečnost lži)
 • zájem (nebýt netečný, mít rozhled)
 • odpovědnost
 • kritické/jasné myšlení
 • tolerance/respekt (mj. dokázat žít s nedostatky, které nejsou pro věc podstatné


Občanská společnost editovat

Občanská společnost je velice komplikovaně definovatelný pojem, který zahrnuje veškeré organizace sdružující občany na dobrovolné bázi. Je to oblast soukromých a dobrovolných občanských iniciativ, které se uplatňují v politickém životě, vznikají spontánně a dobrovolně, jsou poměrně krátkodobého trvání, občané mají společné zájmy a usilují o řešení určitých společenských problémů pomocí demonstrace, shromáždění, podpisové a letákové akce, plakátování, informační kampaně atd. Občané se tak mohou podílet na vytváření a kontrole státní politiky.
Jde o pospolitost občanů, která umožňuje uplatnění zájmů jednotlivých skupin prostřednictvím bohaté vnitřní struktury společnosti a procedur, které tyto zájmy zajišťují. Představuje prostor, v němž si občané uvědomují své společné zájmy a prostřednictvím společenských institucí, asociací, sdružení společenských organizací a církví, odborů a spolků – tedy nezávisle na státu – tyto zájmy prosazují.
Občanská společnost je přechodnou oblastí umístěnou mezi státem a rodinou, která obsahuje organizované skupiny či sdružení, které jsou oddělené od státu, těší se jisté míře autonomie ve vztahu k státu a jsou vytvořené dobrovolně členy společnosti s cílem ochraňovat nebo rozšiřovat svoje zájmy, hodnoty nebo identity.

Pojmem občanská společnost můžeme nazývat: editovat

Nevládní neziskové organizace
Do nevládních organizací řadíme zejména privátní nepodnikatelské skupiny nebo jednotlivce, snažící se prosadit své zájmy nenásilnými prostředky. Často se pohybují i v mezinárodní politice a orgány jako OSN nebo EU jim mohou udělit status poradců.
Může se například jednat o nejrůznější spolky, nadace, ale také i státem registrované církve nebo různé náboženské společnosti.
Zájmové skupiny
Politologové rozlišují zájmové skupiny na ty, jež usilují o získání politické moci a odpovědnosti, hovoříme o politických stranách a na ty, které se sice snaží ovlivňovat moc, ale převzetí příslušné politické odpovědnosti se brání, obvykle nazývány jako zájmové skupiny.
Obchodní sdružení
Uskupení lidí nebo společností v rámci konkrétní oblasti obchodu či trhu, vytvořena s myšlenkou dosažení společného cíle, v tomto případě např. docílení vyššího zisku nebo prestiže
Náboženské organizace
Některá profesní sdružení

Klíčový cíl občanské společnosti editovat

Posilování a do jisté míry i udržování demokracie je jedním z klíčových cílů občanské společnosti, která dále motivuje občany k tomu, aby se aktivně podíleli na fungování společnosti, umožňuje jim účastnit se na rozhodování či řešení problémů a posiluje jejich vědomí o sounáležitosti a odpovědnosti občanů za „své věci”. OS vytváří podněty, které jsou poté vysílány směrem k politickým institucím a vykonává funkce, které stát není schopen z určitého důvodu sám zajistit, jako je např. cílená pomoc občanům.

Rozdělení podle funkce editovat

Podle funkce, kterou zaujímají ve společnosti můžeme občanské organizace rozdělit na organizace poskytující služby (humanitární, sociální...)