ZSV pro kombinované lyceum/Dějiny filosofie

Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Dějiny filosofie se obvykle dělí na starověkou, středověkou a novověkou filosofii, resp. na příslušná podobdobí. Tato periodizace ale slouží zařazení jednotlivých fází vývoje filosofie do příslušných období dějin, ale nevypovídá mnoho o obsahu konkrétních filosofických směrů.

Starověká filosofie editovat

Starověkou filosofii je možno periodizovat na předsókratovskou filosofii (cca 7.–5. stol. př. n. l.), filosofii klasického období (cca 5.–4. stol. př. n. l.) a filosofii helenistickou (od konce 4. stol. př. n. l. do 5. stol. n. l.).

Předsókratovská filosofie editovat

 • Filosofie vzniká z nezávislého pokládání otázek, které se dosud zodpovídaly myticky.
 • První takové tázání se týká ponejvíce viditelného, tedy podstaty smyslového světa kolem nás. Obvyklým vyjádřením je hledání společného základu světa, pralátky. Tato pralátka ale není chápána jen fyzicky (ve smyslu fyzikálně-chemickém), nýbrž zároveň jako duchovní princip fungování světa.
 • Podstatný pro formování filosofie je probíhající etický zlom v 6. stol. př. n. l., napříč kulturami se odehrávající probouzení člověka k individuálnímu etickému rozhodování. Jedním z výrazů toho je u raných filosofů přechod od chápání lidské duše jako spojnice s bohy k jejímu chápání jako uzavřené v pozemském těle.

Milétská škola editovat

 • nejstarší filosofická škola vzniká ve městě Milétu
 • společnou charakteristikou je hledání pralátky, prapočátku (arché); ta je chápána jako duchovní princip i jako životodárná síla, proto se někdy označují za hylozoisty (hylé = původně dřevo, přeneseně jakákoli hmota; zóé = život)
 • Thalés líčí pralátku jako všepronikající vodu, Anaximenés jako stejně všepronikající vzduch, Anaximandros jako apeiron, tedy „neohraničené“, jako látku bez vlastností
 • do stejné linie bývá řazen Hérakleitos, který ovšem nebyl z Milétu, nýbrž z Efezu; pralátku charakterizuje jako stále se proměňující oheň, nicméně světový princip už popisuje odděleně jako logos (slovo, smysl, význam)

Pythagorejci editovat

 • Pýthagorás vycházel ze starověkých mysterijních učení, jeho škola byla v jistém smyslu filosofická, v jistém smyslu esoterická (s tajným učením pro uzavřený kruh); svými příznivci a mnoha následníky byl považován za autoritu bezmála božskou
 • principem vesmíru jsou čísla a jejich poměry
 • Pýthagorovi se připisuje autorství pojmu „filosof“

Eleaté editovat

 • za předchůdce považován Xenofanés, relativizuje dosud platné mýty (např. antropomorfní představy bohů), vše proniknuto jednotným a neměnným božským principem
 • vlastním zakladatelem školy v Eleji byl Parmenidés; zabývá se otázkou bytí a nebytí, jen bytí je poznatelné (protože jest), je neměnné a trvalé, stejně jako rozumové pravdy, změně však podléhá poznání smyslové
 • jeho žák Zénón z Eleje formuloval tzv. aporie, logické paradoxy, které podle něho ukazují, že zatímco rozumové (logické) poznání potvrzuje stálost a neměnnost bytí, smyslové poznání podléhá klamu změny a pohybu

Atomisté editovat

 • škola v Abdérách, zakladatelem Leukippos, jehož učení se ovšem dochovalo jen skrze jeho žáka Démokrita (proto se od sebe nedají odlišit)
 • svět se skládá z drobných nedělitelných částeček, atomů (atomos = nedělitelný), které se pohybují podle deterministických mechanických zákonů; i lidská duše se skládá z takovýchto atomů (a je proto determinována)
 • bývají považováni za předchůdce moderních materialistů

Filosofie klasického období editovat

Vrcholné období řecké filosofie, rozpracování všech filosofických otázek. Je charakterizováno působením „velké“ nebo „zlaté trojky“: Sókrata, Platóna a Aristotela.

Sókratés editovat

 • sám své učení nezapisoval, vše víme jen z vyprávění současníků (zejm. jeho žáka Platóna); někteří proto pochybují o jeho reálné existenci (tedy zda nebyl jen literární postavou ideálního učitele v Platónových dílech)
 • někdy bývá označován za prvního filosofa či za zakladatele filosofie (je prvním, kdo filosofii formuluje jako člověku inherentní stálé tázání po souvislostech světa, života i sebe samého)
 • filosofuje v rozhovorech (dialektická metoda) s kýmkoli (i s těmi, kdo nechtějí)
 • zabývá se v plném rozsahu etickými otázkami a dilematy (vztah krásy a ošklivosti, spravedlivého a nespravedlivého, podstata dobra a zla, jejich působení v člověku atd.)

Platón editovat

 • píše ve formě rozhovorů (dialogů)
 • v dialozích vystupuje jako hlavní postava Sókratés (což je pro nás hlavním zdrojem informací o Sókratovi)
 • základní pojetí světa: stálý je svět idejí, hmota je dějištěm, do něhož se ideje promítají; duše mezi smrtí a novým zrozením na zemi pobývá ve světě idejí, proto dokáže v hmotném světě ideje rozpoznávat (vidíme-li kruh, pak nevidíme kruh, protože ten se ve své ideální podobě v hmotném světě nevyskytuje, ale rozpoznáváme ideu kruhu) — proto bývá chápán jako předchůdce pozdějšího idealismu či přímo označován za idealistu
 • pohled na etiku a politické uspořádání: sepsal v díle Ústava, správné chování člověka je v souladu s idejemi (nejvyšší ideou je kalon = dobré, krásné), vládnout by měli filosofové, kteří ideje nejlépe vidí, všichni by se měli idejím podřizovat
 • podstatu filosofie popisuje známým podobenstvím o jeskyni

Aristotelés editovat

 • označován za největšího myslitele starověku
 • velké množství pojednání o různých oborech (duše, politika, fyzika, metafyzika aj.)
 • velký systematik, vytváří tabulková uspořádání
 • nesouhlasí s Platónovým světem idejí (ne nezávislá idea kočky, která se vtiskává do konkrétních instancí, nýbrž forma kočky se projevuje v konkrétních kočkách a existuje jen jako jejich souhrn
 • větší důraz na smyslové poznávání než Platón (ale stále podle našich dnešních měřítek dosti spekulativní)

Helenistická filosofie editovat

Po Alexandrových výbojích dochází k většímu propojení antického světa, to následně posílí sjednocení pod římskou nadvládou. Filosofie konfrontována s mnoha myšlenkovými zdroji (egyptské a perské náboženství, diasporní židovství, ale též z východu, např. buddhismus), hodně se zaměřuje na hledání univerzálního humanismu a na etické otázky.

Epikureijci editovat

 • „zahradní“ filozofové
 • zdůraznění rozkoše (hédoné → hédonismus), ale rozkoš chápána primárně duchovně (ideál střídmosti)
 • pozdější populární výklad (s nímž filosoficky zaměření epikurejci výslovně nesouhlasili) přesouvá těžiště rozkoše do tělesného života — člověk si má život užívat plnými doušky a neomezovat se ničím

Kynismus editovat

 • pojmenování podle psů (kyón → genitiv kynos → kynismus)
 • zpochybňování konvencí, hledání podstaty lidství v člověku samotném
 • nejznámější postava Diogenés ze Sinópy (vypráví se, že žil v sudu)
 • člověk se má spokojit s málem a neřešit problémy, které se ho netýkají
 • pozdější výklady to chápou jako lhostejnost k problémům druhých lidí a citovou chladnost, odtud naše pojmy cynik a cynismus

Skepticismus editovat

 • od skepsis = pozorování
 • skeptici podobně jako kynici zpochybňují konvence a vyzývají k rezignaci na řešení problémů, které stejně nevyřešíme
 • na rozdíl od kyniků, kteří podle své filosofie mění svůj život (např. se zbavují majetku apod.), skeptici zaujímají místo pozorovatelů světa (často povznesených, ironických)

Stoicismus editovat

 • za zakladatele považován Zenón z Kitia
 • důraz na dosažení vnitřního duševního klidu
 • člověk by měl žít svůj život podle duchovních hledisek
 • přijímat vše, co život přináší, s určitým porozuměním a zachováním klidu
 • vše je řízeno řádem, který je spravedlivý (někdy abstraktní monoteismus)
 • výrazná a dlouhodobá odezva u římských intelektuálů (Seneca, Marcus Aurelius)

Novoplatonismus editovat

 • za zakladatele považován Ammónios Sakkás, nejznámější zástupce Plótinos
 • rozpracovává platónský idealismus v etickém rozměru
 • nejvýraznější ideová konkurence vůči nastupujícím křesťanským myslitelům

Středověká filosofie (1.-14. st. n. l.) editovat

 • mělkost a roztříštěnost helénistické filosofie způsobily v Antickém světě zvýšenou poptávku po universálním jednotném systému – Křesťanství

Filosofie se stává zčásti i složkou teologie – některé otázky jsou zodpovězené církevními dogmaty

Svatý Augustinus (354-430 n. l.) editovat

v mládí podléhal rozmařilostem. Učitel řečnictví, právník. Pod vlivem myšlenek se začal zajímat o filosofii. Radikálně změnil způsob života, stal se knězem Bůh je podle něho nejvyšším principem a zdrojem světa, stvořil svět z ničeho. Bůh je nejvyšší pravdou, dobrem a krásou, vše řídí. Čím víc člověk ve světě pozemském trpí, tím víc se má pak lépe v Království Božím.
Augustinus (Bůh je vše) X Pelagios (za vše si můžeme sami)

Tomáš Akvinský (1225 — 1274 n. l.) editovat

Studoval teologie. Vstoupil do dominikánského řádu, působil jako učitel Člověk je podle něho schopen rozumovým poznáním proniknout k podstatě věci. Tím pádem má možnost poznat Boha, ale už si neumí odvodit, jaký Bůh je a podstaty jeho činů. Obhajuje harmonii mezi vírou a věděním.


Racionalismus (Albert Veliký, Tomáš Akvinský) x Voluntarismus (Bonaventura, Duan Scotus)
Bůh stvořil dobro a až poté svět x Bůh stvořil svět a pak jej nazval dobrým
věci mají název daný a mi jim tak pouze začneme říkat x název jsme k věcem přidali až my


Novověká filosofie (od 17 stol.) editovat

1. polovina 17. století je ve znamení 30ti-leté války a filosofové se nad ní zamýšlejí a cítí se za tu válku částečně zodpovědní a domnívají se, že dosavadní způsob filosofování nepřinesl lidstvu nic užitečného filosofové vidí vzor v přírodních vědách, které jsou exaktní. Tyto vědy na rozdíl od filosofie, slavily úspěchy (Pascal, Toricceli, Galilei, Newton atd.) cílem je učinit filosofii exaktnější

Racionalismus editovat

kontinentální filozofie (pevninská Evropa), založeno na racionalismu (matematice) 

Descartes editovat

hledal jistotu, kterou filosof může mít – vše mohu uvést v pochybnost (co když se nám to všechno jen zdá) – jedinou věc zpochybnit nemůžu a to sice to, že pochybuji „MYSLÍM, TEDY JSEM“ (cogito, ergo sum) – to že pochybuji je důkaz že existuji (podle něj je to jediná jistota, kterou filosof má) Dualista – hmota a duše mají stejnou hodnotu (návrat k Platónovi)

Empirismus editovat

vzniká v Anglii klade důraz nikoli na rozum ale na smyslovou zkušenost
John Locke – Angličan, teorie poznání. Nic není v rozumu, co nebylo již dříve ve smyslech. Jednoduché, složené a všeobecné ideje. Lidé jsou svobodni a rovni, přirozená práva, individuální výchova
David Hume – základem poznání počitky, dojmy
Immanuel Kant
Jeho filosofie nebyla dodnes překonána, tzv. neprůstřelná filosofie.
Tři hlavní pojmy:

 • Apriorní úsudek - věc je dána způsobem mého myšlení.
 • Věc o sobě - přemýšlet o důsledku svých činů.
 • Kategorický imperativ - zkoumání podstaty věci, který ale nejde zjistit

základem lidského poznání je smyslová zkušenost (empirismus), zároveň ale existují určité předpoklady smyslového poznání (racionalismus), které nepocházejí ze zkušenosti


Na Kanta navazují v 19. století v různých směrech další filosofové jako Marx, Hegel, Schopenhauer a další až do 20. století jako Steiner či Masaryk Hegel - tvůrce dialektické metody (vývoj vzájemným střetáváním protikladů od kvantity ke kvalitě), absolutní idealista
Marx – spojení dialektiky vývoje a materialismu a ateismu, spravedlivá beztřídní společnost
Schopenhauer – člověk je zmítán pudy a tužbami, střetává se s vůlí světa a prohrává, svět je strast a bolest
Masaryk – Humanista, profesor filosofie a praktický filosof, zabýval se etikou a morálností společnosti, silně se angažoval politicky, celoživotně bojuje s církví, ale je silně věřící

Zdroje editovat

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.