Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Starý slovník editovat

Nový slovník editovat

A editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno ab ab ['ap] ab voda
podstatné jméno aba aba ['aba] aba máma
podstatné jméno ab-a-ra ab•ara ['abˈara] ab-ara živá voda
přídavné jméno ab-aj-an abajan ['abajan] aba-jan vodový
podstatné jméno aba-ra-im abarem ['abarɛm ] aba-rem matka
přídavné jméno aba-aj-an abájan ['abaːjan ] abá-jan matčinův
podstatné jméno ab-ja-ra abjara ['abjara ] ab-ja-ra životadárná voda
podstatné jméno ab-zu-h-im abzuhim ['abzʊɦɪm ] ab-zu-him moře, hluboká voda
podstatné jméno ab-zu-ra-šar abzurašar ['abzʊraʃar] ab-zu-ra-šar mořský drak
podstatné jméno ab-šaf-ut-im abšafutim ['apʃafʊcɪm] ab-ša-fu-tim klidná mysl
podstatné jméno ada ada ['ada] ada táta
podstatné jméno ada-ra-an adarán ['adaraːn] ada-rán otec
přídavné jméno ada-aj-an adájan ['adaːjan] adá-jan otcův
podstatné jméno ada-ra-ar adarár ['adaraːr] ada-rár neživí otec
podstatné jméno ada-h-an adahan ['adaɦan] ada-han země, půda pod nohama
podstatné jméno ada-lot-an adalotan ['adalɔtan] adalotan národ, země
podstatné jméno agru-so-an agruson ['agrʊsɔn] agru-son znamení berana
podstatné jméno agru-ra-an agrurán ['agrʊraːn] agru-rán beran (zvíře)
podstatné jméno anu anu ['anʊ] anu nebe
podstatné jméno anib anib ['aɲɪp] a-nib královský titul
podstatné jméno anki anki ['aŋkɪ] an-ki prvorozený
podstatné jméno antu antu ['antʊ] an-tu manželství

Á editovat

B editovat

C editovat

Č editovat

D editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno dilgan dilgan ['ɟɪlgan] dil-gan ryba
podstatné jméno dilgan-so-im dilgansom ['ɟɪlgansɔm] dil-gan-som znamení (zvěrokruhu) ryby

Ď editovat

E editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno Edar-s-an Edarsan ['Edarsan] Edar-san Saturn
podstatné jméno ekur ekur ['ɛkʊr ] e-kur dům, domov, příbytek
sloveso eza eza ['ɛza ] eza jíst

É editovat

Ę editovat

Ë editovat

Ē editovat

Ė editovat

Ě editovat

F editovat

G editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno galsag-ra-an galsagrán ['galsagraːn] gal-sag-rán velitel
podstatné jméno gam-ra-an gamrán ['gamraːn] gam-rán muž

H editovat

I editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno ija-zu-h-ar ijazuhar ['ɪjazʊɦar] ija-zu-har temnota, zlo
podstatné jméno ija-zu-h-im ijazuhim ['ɪjazʊɦɪm] ijazuhim nafta
podstatné jméno ilu-zu-h-ar iluhar ['ɪlʊɦar] ilu-har dobro
podstatné jméno ilu-zu-h-im iluhim ['ɪlʊɦɪm] ilu-him světlo
podstatné jméno Inan-s-in Inansin ['Inansɪn] I-nan-sin Venuše

Í editovat

J editovat

K editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno kur-h-ar kurhar ['kʊrɦar] kur-har hora
podstatné jméno ksubur-so-an ksuburson ['ksʊbʊrsɔn] ksu-bur-son znamení (zvěrokruhu) kozoroh
podstatné jméno ksubur-ra-an ksuburán ['ksʊbʊraːn] ksu-bu-rán kozoroh
podstatné jméno kinu-so-im kinusom ['kɪnʊsɔm] ki-nu-som znamení (zvěrokruhu) blíženci

L editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno lakha-so-an lakhason ['lakɦasɔn] lak-ha-son znamení (zvěrokruhu) lva
podstatné jméno lakha-ra-an lakharán ['lakɦaraːn] lak-ha-rán lev

M editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno Mara-s-an Marasan ['Marasan] Ma-ra-san Jupiter

N editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno nan-s-an nansan ['nansan] nan-san měsíc
podstatné jméno Neb-s-an Nebsan ['Nɛpsan] Neb-san Merkur
podstatné jméno Negral-s-an Negralsan ['Nɛgralsan] Neg-ral-san Mars

Ň editovat

O editovat

Ó editovat

P editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno pa-so-an pason ['pasɔn] pa-son znamení (zvěrokruhu) střelec
podstatné jméno pa-ro-an parán ['paraːn] pa-rán střelec

Q editovat

R editovat

Ř editovat

S editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno sag-ra-an sagrán ['sagraːn] sag-rán hlava
podstatné jméno sug-t-ir sugtir ['sʊkcɪr] sug-tir obilí
podstatné jméno sel-h-ir selhir ['sɛlɦɪr] sel-hir železo

Š editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno šaf-ut-im šafutim ['ʃafʊcɪm] ša-fu-tim mysl
podstatné jméno šitu-ra-im šiturem ['ʃafʊcɪm] ši-tu-rem had
podstatné jméno širu-so-im širusom ['ʃɪrʊsɔm] ši-ru-som znamení (zvěrokruhu) panna
podstatné jméno širu-ra-im širurem ['ʃɪrʊrɛm] ši-ru-rem panna
podstatné jméno šám šám ['ʃaːm] šám říše
podstatné jméno, přídavné jméno šrí šrí ['ʃriː] šrí malí
zájmeno šu šu ['ʃʊ] šu jeho
podstatné jméno šaja šaja [ʃaja] ša-ja zásoba, odpočívadlo, sklad

T editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno tef-ut-ax tefutax ['tɛfʊtax] te-fu-tax klam

Ť editovat

U editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno, zájmeno ul ul ['ʊl] ul něco, měrná jednotka, hrůza
zájmeno ula ula ['ʊla] ula cokoliv
spojka um ulm ['ʊm] um jakmile
podstatné jméno ulu ulu ['ʊlu] ulu jih (světová jižní strana)
sloveso ulšar ulšar ['ʊlʃar] ul-šar radovat se
podstatné jméno ulal ulal ['ʊlal] u-lal pec, trouba (na vaření)
sloveso ulgar ulgar ['ʊlgar] ul-gar sčítat
podstatné jméno ulhe ulhe ['ʊlɦɛ] ul-he obloha, nebeská klemba
podstatné jméno ulg ulg ['ʊlk] ulg plus
podstatné jméno umul umul ['ʊmʊl] u-mul nemocné stvoření
podstatné jméno umun umun ['ʊmʊn] u-mun krev
sloveso, podstatné jméno umuš umuš ['ʊmʊʃ] u-muš plánování, předvídání, porozumění, úvaha
podstatné jméno unin unin ['ʊɲɪn] u-nin rostlina

Ú editovat

Ů editovat

V editovat

W editovat

X[Ch] editovat

Y editovat

Ý editovat

Z editovat

Slovní druh Struktura Slovníkové heslo Výslovnost IPA Slabičné dělení Význam
podstatné jméno ziba-so-im zibasom ['zɪbasɔm] zi-ba-som znamení (zvěrokruhu) váhy
podstatné jméno ziba-sob-im zibasobim ['zɪbasɔbɪm] zi-ba-so-bim váhy

Ž editovat

Poznámky editovat