Urgesal/Struktura věty

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Struktura věty se zabývá slovosledem a vazbami mezi slovy, ale také řeší druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací atd.)

Slovosled editovat

Obecný úvod editovat

  • Podmět (subjekt) - je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem. Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě. Užívá-li jazyk pády, v akuzativním jazyce mu odpovídá nominativ, v ergativním pak ergativ, nebo absolutiv. V jiných jazycích je třeba podmět vymezit specifickým způsobem; např. v izolačních jazycích (jako je čínština) se podmět musí definovat ve vztahu k slovesu. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou: 1.pádu kdo? co? a přísudkem Slovo pod-mět je kalk z latinského sub-jectum.
  • Přísudek (predikát) - je základní větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost, jako například prší ve větě Venku prší, či je zelený ve větě Strom je zelený. Zpravidla je to sloveso v určitém tvaru nebo pomocné (sponové) sloveso se jmenným nebo příslovečným tvarem.
  • Předmět (objekt) - je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici). Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách může předmět představovat i původce děje. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Základním předmětovým pádem je 4. pád (akuzativ). Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení. Předmět ve 4. pádě se někdy rozlišuje na akuzativ předmětu vnitřního, kdy označuje to, co dějem vzniká: péct chleba, stavět zeď, a akuzativ předmětu vnějšího, který označuje to, co existuje nezávisle na ději: koupit chleba, obejít zeď. V jazycích, které neužívají pády, se předmět vyjadřuje slovosledem. Pro slovesa s více předměty je obvykle i jejich slovosled pevně stanoven. Slovo před-mět je kalk z latinského ob-iectum („předvržené, předhozené“).

Druhy slovosledu:

  • SVO - (podmět - přísudek - předmět) - základní slovosled
  • VSO - (přísudek - podmět - předmět) - u otázky

Podmět editovat

Přísudek editovat

Předmět editovat

SVO editovat

VSO editovat

Poznámky editovat