Psychologie pro kombinované lyceum/Rozdělení psychologických věd

Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

ZÁKLADNÍ OBORY

Obecná psychologie – zabývá se zejména popisem a výkladem psychických jevů, jak je nacházíme u plně rozvinutého a „nepatologického“ jedince; patří sem i výklad jednání, které s psychickými jevy souvisí a popis vnitřních i vnějších faktorů, jež je vyvolávají; procesy, které psychické jevy formují (učení)

Sociální psychologie – zabývá se psychickými jevy, které jsou vyvolány působením jiných osob a vším, co se děje ve vztazích mezi osobami (různé skupiny osob – např. rodina, vesnice, stát, sportovní klub…); za podobor lze považovat interkulturní psychologii; příbuzným oborem je sociologie

Vývojová psychologie – zkoumá vývoj, prožívání a jednání (chování) jedince od početí do smrti, hlavně však období dětství a mládí, kdy je vývoj nejrychlejší. Tento vývoj nazýváme ontogeneze psychiky; k vývojové psychologii patří i fylogeneze psychiky tj. vývoj chování od nižších živočichů po člověka. Související obor tvoří evoluční psychologie člověka, vysvětlující prožívání a chování na základě instinktů, a psychohistorie, která pomáhá porozumět lidem minulých dob.

Psychologie osobnosti – se zabývá jednak studiem jedince jako celku (jaké „má vztahy“ mezi rozumem, city, vůlí a svědomím) a studiem psychologické individuality, tj. rozdílů mezi lidmi v rozumových schopnostech, temperamentu, zájmech, hodnotách atd.

Psychopatologie – studium psychických poruch, onemocnění a defektů včetně opoždění rozumového vývoje. Studiem extrémů se zároveň dozvídáme mnoho o normálních psychických jevech. Potřebná je i pozitivní psychologie, která zkoumá lidi mimořádně šťastné, úspěšné, oddané svému poslání apod.

APLIKOVANÉ OBORY (ÚŽITÉ)

Využívají poznatků ze základních psychologických oborů. Těchto oborů je mnoho a stále vznikají nové.

Pedagogická psychologie – zabývá se výchovou a výukou zdravých i nemocných, dětí i dospělých, osobností učitelů, výchovným poradenstvím, poradenstvím pro volbu povolání atd.

Klinická a zdravotnická psychologie – zabývá se diagnostikou a psychoterapií při psychických i tělesných poruchách, psychickými problémy jedinců v různých náročných situacích, povoláních ad.

Psychologie organizací –zkoumá prožívání lidí na různých pracovištích – ve výrobě, na úřadě, armádě; vytváří metody, jak působit, aby skupiny fungovaly.

Psychologie sportu – jak udržet vysokou morálku týmu, jak působit na špičkové sportovce, jak poznat talentovaného trenéra…

Psychologie zdraví – zdravý způsob života a předcházení vlivům škodícím zdraví

Psychologie reklamy – zkoumá např. efektivitu jednotlivých druhů reklam

• A mnohé další….

Příbuznými obory psychologie jsou: sociologie, kulturní antropologie, fyziologie mozku, pedagogika, psychiatrie….

Principy a vlivy utvářející člověka. Rozum, cit a vůle.

Základní duševní (psychické) jevy (respektive procesy):

• Prožívání v propojení s chováním, s tělesnými procesy a kulturním začleněním člověka

• Vnímání, představování a fantazie, myšlení, emoce/city, usilování a zaměřenost (potřeby a motivace), učení a paměť

• Podrobněji viz další maturitní otázky


Biologická a sociální determinace psychických jevů

• determinace - příčinná podmíněnost a zákonitá závislost věcí a jevů lidská psychika je determinována:

• vnitřními faktory - biologická výbava, vrozené dispozice, konstituce

• vnějšími faktory - podmínky prostředí, situační podmínky, výchova, kultura

Zdroje na webu editovat

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.