Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o textovém editoru Emacs, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informace editovat

Podstránky editovat

Základní příkazy editovat

Výběr z příkazů, které uživatel bude asi nejčastěji používat. Popsáno je standardní nastavení kláves (Emacs umožňuje význam kláves měnit.)

Klávesa[1] Anebo[1] Popis[2] Poznámka
C-x C-s save-buffer uložení aktuálního bufferu[3]
C-x C-c save-buffers-kill-emacs ukončení Emacsu[4]
C-x k kill-buffer ukončí práci v aktuálním či pojmenovaném bufferu
C-u * M-* universal-argument následující příkaz provede *-krát
M-x execute-extended-command provede příkaz zadaný do minibufferu
<f10> menu-bar-open otevře menu pro výběr příkazu
C-g keyboard-quit zruší rozpracovaný klávesový příkaz
<f11> toggle-frame-fullscreen v grafickém režimu zapíná/vypíná celoobrazovkový mód
Nápověda
C-h * <f1> * help * = o čem konkrétně má být nápověda, např.:
C-h a <f1> a search for command seznam příkazů dle zadaného vzoru
C-h k <f1> k describe key popis, co dělá určitá klávesa
C-h t <f1> t help-with-tutorial interaktivní tutoriál (i česky)
C-h C-h <f1> ? seznam všech helpů
Proměnné
C-h v describe-variable zobrazí hodnotu proměnné
set-variable nastaví hodnotu proměnné
Okna[5]
M-v prior scroll-down roluje text v oknu na předchozí „stránku“[6]
C-v next scroll-up roluje text v oknu na následující „stránku“[6]
C-l recenter-top-bottom roluje text v oknu tak, aby byl kursor vprostřed/nahoře/dole
C-x 0 delete-window zavře aktuální okno, přesune kursor do vedlejšího
C-x 1 delete-other-windows jedno okno: zavře další okna, ponechá jen aktuální
C-x 2 split-window-below rozdělí okno horizontálně na dvě: nové okno vytvoří pod aktuálním
C-x 3 split-window-right rozdělí okno vertikálně na dvě: nové okno vytvoří vpravo
Pohyb kursoru
C-b left backward-char
C-f right forward-char
C-p up previous-line
C-n down next-line
C-a home beginning-of-line začátek řádky
C-e end end-of-line konec řádky
M-b C-left backward-word předchozí slovo
M-f C-right forward-word následující slovo
M-a backward-sentence předchozí věta
M-e forward-sentence následující věta
M-{ C-up backward-paragraph předchozí odstavec
M-} C-down forward-paragraph následující odstavec
M-g g M-g M-g goto-line skok na danou řádku
M-< C-home beginning-of-buffer začátek bufferu[3]
M-> C-end end-of-buffer konec bufferu[3]
Editace
C-_ undo vrácení předchozího příkazu
insert overwrite-mode přepínání vkládání/přepisování[7]
C-d delete delete-char smazání následujícího znaku
DEL delete-backward-char smazání předchozího znaku[8]
C-k kill-line vyjmutí řádky a uložení do zásobníku
C-w kill-region vyjmutí označené oblasti a uložení do zásobníku
M-w kill-ring-save zkopírování označené oblasti do zásobníku[9]
C-y yank vložení položky ze zásobníku
C-s isearch-forward inkrementální vyhledávání[10]
C-r isearch-backward zpětné inkrementální vyhledávání[10]
M-% query-replace vyhledání a nahrazení
Makra
C-x ( <f3> start defining kbd macro spustí definici makra
C-x ) <f4> stop defining kbd macro ukončí definici makra
C-x e <f4> execute the kbd macro spustí makro
Elisp
M-: eval-expression provede elispový příkaz v minibufferu
C-x C-e eval-last-sexp provede elispový příkaz před kursorem

Poznámky k tabulce editovat

  1. 1,0 1,1 V prvních dvou sloupečcích jsou uvedeny defaultní klávesy. V prvním sloupečku jsou „standardní“ kombinace, které by měly fungovat na jakékoliv alfanumerické klávesnici. Druhý sloupeček ukazuje využití klávesnice PC, vybavené kursorovými a dalšími speciálními klávesami.
  2. Ve třetím sloupečku jsou popisná anglická jména příkazů. Český význam je vysvětlen ve sloupci s poznámkami.
  3. 3,0 3,1 3,2 Během editace je soubor z disku natažen do bufferu, tj. vyhrazené části paměti, ve které probíhají změny. Proto se nehovoří o uložení souboru, ale o uložení bufferu.
  4. Před ukončením (dosl. „zabitím“) Emacsu se zkontroluje, jsou-li uloženy všechny změny z bufferů na disk.
  5. Bez ohledu na grafický mód.
  6. 6,0 6,1 prior označuje na PC klávesnici klávesu PgUp, next klávesu PgDn. Je zřejmé, že při povelu o stránku (obrazovku) výš musí text rolovat dolů, při stránce níž naopak nahoru.
  7. Normálně se Emacs spustí v insert módu, kdy nový text je vpisován mezi starý. Klávesa insert zapíná a vypíná overwrite mód, ve kterém nově psaný textr přepisuje starý. Tento mód je signalizován na stavovém (předposledním) řádku návěštím Ovwrt.
  8. DEL zde (z historických důvodů) označuje klávesu backspace. Označení pro další speciální klávesy jsou např: RET, TAB, LFD, ESC, SPC
  9. kill-ring označuje kruhovou frontu, do které se ukládají všechny vymazané části textu. Viz dále.
  10. 10,0 10,1 isearch označuje inkrementální (přírůstkové) vyhledávání: už během zadávání hledaného výrazu editor vyhledává odpovídající řetězce.

Současný stisk více kláves je zapsán pomocí spojovníku, např. C-a nebo M-%. Pro Emacs se jedná o jediný vstup, tzv. klávesu (key). Pokud k vykonání nějakého příkazu stačí takováto klávesa, nazývá se kompletní klávesa (complete key). V některých případech (např. uložení souboru nebo ukončení Emascu, viz výše) je nutno k provedení příkazu stisknout postupně více kláves. Pak se klávesa, která sama o sobě nespouští příkaz, ale je jen součástí delšího zadání příkazu, nazývá prefixová klávesa (prefix key).

Studijní zdroje na webu editovat

Programování editovat