Wikiverzita:Databáze

Některé projekty Wikiverzity spočívají ve shromažďování většího množství dat stejného druhu, týkajících se určitého tématu nebo majících sloužit určitému účelu. Takové projekty nazýváme databázemi.

Charakter databázových projektů editovat

V obecném smyslu nazýváme databází jak data samotná, tak systém jejich správy, resp. program zajišťující fungování tohoto systému (databázový stroj, engine). V prostředí Wikiverzity se jedná především o samotnou sbírku dat, která jsou spravována zvenčí aktivitou uživatelů bez specifičtějších databázových nástrojů.

Stejně jako jiné projekty, může být celá databáze umístěna na jedné stránce Wikiverzity, nebo se může skládat z vícera stránek. Jednostránková databáze by měla vždy v úvodu stránky obsahovat vysvětlení, jaká data shromažďuje, a co nejpřesněji popsat jejich formát. V případě vícestránkových databází by měla tyto informace obsahovat hlavní stránka databázového projektu, a všechny stránky patřící k databázi by měly být umístěny do společné projektové kategorie (resp. jejích podkategorií).

Implementace databáze editovat

Wikiverzita je, obdobně jako jiné wikiprojekty, sice postavena na relační databázi spravované systémem MediaWiki, ten ovšem své databázové možnosti nedává k dispozici uživatelům. Databáze se zde proto implementují buď uspořádáním datových záznamů v rámci jedné stránky (tabulky nebo textové soubory), nebo uspořádáním stránek, z nichž každá zastupuje jeden datový záznam (podstránky, kategorie).

Tabulky editovat

Pojetí wiki asi nejlépe odpovídá implementace databáze pomocí tabulky v rámci jedné stránky (nebo několika propojených stránek, z nichž každá obsahuje jednu tabulku). Každý datový záznam je pak reprezentován jedním řádkem tabulky a každé položce záznamu odpovídá jeden sloupec. K dispozici jsou nástroje pro řazení zobrazené tabulky, k prohledávání se využívá vyhledávací funkce webového prohlížeče a údržba se provádí ručně. Je ovšem také možno tabulku exportovat do jiného datového formátu, v něm zpracovat příslušnými programy a pak importovat zpátky do tabulky.

Podrobněji o využití tabulek pojednává stránka Wikiverzita:Tabulky.

Textové soubory editovat

Druhou možností implementace databáze jsou textové soubory, které buď mohou být vloženy do stránek Wikiverzity, nebo nahrány jako soubory přístupné přes jmenný prostor Soubor:. Jsou-li textové soubory vkládány do stránek, pak se vložení uvede a zakončí párovým tagem <pre> a </pre>, nebo případně <source lang="text"> a </source>, přičemž místo text je možno specifikovat formát vkládaného textového souboru (napříkld xml).

Základními možnostmi implementace databázové struktury textovým souborem jsou:

  • formát CSV, do kterého je možno exportovat databázové tabulky z většiny databázových nástrojů; v něm odpovídá každému datovému záznamu jeden řádek a jednotlivé položky záznamu jsou odděleny čárkou
  • prostý text, v němž každý řádek odpovídá jednomu datovému záznamu, jehož struktura je rozpoznatelná pro nástroj, kterým bude soubor zpracováván; příkladem takové databáze je textové uložení bible v Bible: Databáze, kde každý řádek obsahuje jeden biblický verš, před nějž jsou předřazeny jeho textové souřadnice
  • XML nebo jiný značkový formát, v němž je struktura dat určena rozmístěním značek (tagů)

Podstránky editovat

Další možností implementace databáze je využití podstránkové struktury. Jednotlivým datovým záznamům pak odpovídají podstránky, tedy stránky, jejichž pojmenování je utvořeno z názvu hlavní stránky databázového projektu připojením lomítka a identifikačního řetězce, který může být opět členěn lomítky. Tento způsob je vhodný zejména pro menší stromově strukturované databáze. V současnosti funguje na tomto principu databázový projekt Sny/Databáze.

Kategorie editovat

Konečně, zejména menší databáze je možno implementovat pomocí struktury kategorií. Jednotlivým datovým záznamům pak odpovídají jednotlivé stránky a jejich vzájemné vztahy jsou vyjádřeny jejich řazením do kategorií, které jsou všechny podkategoriemi příslušné projektové kategorie. Výhodou oproti podstránkové databázi je možnost zařazení jedné stránky do vícera kategorií, nevýhodou špatná přístupnost vzdálenějších úrovní stromu kategorií. Oba způsoby je možno též vhodně kombinovat (zmíněný projekt Sny/Databáze této kombinace rovněž využívá).

Označování databází editovat

Stejně jako jiné projekty, měly by být stránky databáze označeny klasifikační nálepkou. Naprosto nutné je to u databází jednostránkových a u hlavních stran databází vícestránkových. V ideálním případě by takto měla být označena každá jednotlivá stránka databázového projektu, v některých případech je však vkládání klasifikační nálepky do stránek odpovídajích jednotlivým datovým záznamům nebo obsahujících vložené textové soubory technicky složité. Pokud tedy z nějakého důvodu nejsou do takovýchto stránek klasifikační nálepky vloženy, je nutno alespoň zajistit, aby stránky byly pojmenovány jako podstránky nějaké stránky téhož projektu, která je klasifikační nálepkou označena, a zařazeny do projektové kategorie nebo některé z jejích podkategorií.