VS/Pískoviště/Životní události/Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí


1. Identifikační čísloEditovat

i-103-124

2. KódEditovat

Český úřad zeměměřický a katastrální

3. Pojmenování (název) životní situace.Editovat

Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí

4. Základní informace k životní situaci.Editovat

Záznam je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva. Záznamem se do katastru zapisuje: příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu, majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy, majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst, majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)Editovat

Návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávný celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo je osvědčil.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situaceEditovat

Postup při zápisu záznamem a listiny, které dokládají právo, které má být zapsáno, jsou upraveny v § 19 až § 21 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v § 27 a § 71 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Katastrální úřad zjistí, zda je návrh na záznam podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru; je-li způsobilá k provedení záznamu, provede katastrální úřad zápis do katastru, jinak vrátí listinu s písemným odůvodněním tomu, kdo ji předložil.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situaceEditovat

Podáním návrhu, ke kterému přiložíte příslušnou listinu.

8. Na které instituci životní situaci řešitEditovat

Na katastrálním pracovišti, příslušném dle místa polohy nemovitosti.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešitEditovat

Návrh s přílohou můžete: podat osobně na podatelně příslušného katastrálního pracoviště v úředních hodinách, zaslat katastrálnímu pracovišti poštou, zaslat elektronickými prostředky na e-mailovou adresu příslušného katastrálního pracoviště (soubor ve formátu PDF podepsaný uznávaným elektronickým podpisem v příloze e-mailu) nebo prostřednictvím datové schránky příslušného katastrálního pracoviště.* Rozpis úředních hodin podatelen je uveden na internetových stránkách jednotlivých katastrálních pracovišť nebo na úředních deskách jednotlivých katastrálních pracovišť. * Listina, na základě které má být odvozené právo do katastru nemovitostí zapsáno, musí být autorizovaně zkonvertována z listinného originálu nebo originálně vyhotovena s náležitostmi dle příslušných právních předpisů; rovněž musí být opatřena kvalifikovaným časovým razítkem. Návrh na zápis záznamem činěný prostřednictvím datové schránky není třeba opatřovat elektronickým podpisem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebouEditovat

Návrh a listinu, která potvrzuje práva odvozená od vlastnického práva.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciEditovat

Formuláře nejsou povinné. Můžete však využít existující vzory formulářů, které získáte na kterémkoliv katastrálním pracovišti nebo on-line na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditEditovat

Za provedení záznamu se nevybírá žádný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízeníEditovat

Katastrální úřad zapíše změnu do katastru nemovitostí do 30 dnů od doručení listiny, která je podkladem pro záznam.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situaceEditovat

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadoványEditovat

Ti, kterým svědčí uvedené odvozené právo, jsou povinni zejména: na vyzvání doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi vyhotovených listinách, které předkládají k zápisu do katastru, a to do 30 dnů ode dne, kdy jim byla doručena výzva, ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se předmětných nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá; tuto povinnost vlastníci a jiní oprávnění nemají u změn katastru, vyplývajících z listin, které jsou příslušné státní orgány povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu do katastru, na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, příslušné listiny pro zápis do katastru, v přiměřené lhůtě v případě, že jimi vydaná listina předložená k zápisu do katastru obsahuje chyby v psaní, počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti, sdělit katastrálnímu úřadu na jeho výzvu správné údaje nebo listinu opravit, umožňuje-li to jiný právní předpis.

16. Elektronická služba, kterou lze využítEditovat

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného katastrálního pracoviště.

17. Podle kterého právního předpisu se postupujeEditovat

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisyEditovat

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíEditovat

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíEditovat

Pokud oprávněný nesplní povinnost uvedenou výše (viz bod "Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány"), může mu katastrální úřad uložit pokutu.

21. Nejčastější dotazyEditovat

22. Další informaceEditovat

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné forměEditovat

Český úřad zeměměřický a katastrální - Záznam práva k nemovitostem do katastru

24. Související životní situace a návody, jak je řešitEditovat

25. Za správnost popisu odpovídá útvarEditovat

Český úřad zeměměřický a katastrální - kancelář předsedy

26. Kontaktní osobaEditovat

Mgr. Kateřina Štěpánková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dniEditovat

28. Popis byl naposledy aktualizovánEditovat

2017-09-01

29. Datum konce platnosti popisuEditovat

2018-04-16

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaceEditovat

Bydlení

Meta 1 - gestorEditovat

{{{Meta 1 - gestor}}}

Meta 2 - oblastEditovat

{{{Meta 2 - oblast}}}

Meta 3 - podoblastEditovat

{{{Meta 3 - podoblast}}}