VS/Pískoviště/Životní události/Reklamace nesplnění poštovní smlouvy


1. Identifikační čísloEditovat

i-105-420

2. KódEditovat

Česká pošta, s.p.

3. Pojmenování (název) životní situace.Editovat

Reklamace nesplnění poštovní smlouvy

4. Základní informace k životní situaci.Editovat

Reklamaci vnitrostátních zásilek lze zahájit do 1 roku ode dne podání; reklamuje se nesplnění podmínek poštovní smlouvy. V případě mezinárodních zásilek lze reklamaci zahájit do 6 měsíců ode dne podání. Druhy reklamací: reklamace dodání, resp. nedodání zapsané zásilky (za takovou se považuje i reklamace dobírkové částky a reklamace zásilky s dodejkou včetně žádosti o opatření potvrzené dodejky), reklamace úbytku obsahu nebo poškození zapsané zásilky, jiné reklamace případů nesplnění smlouvy (nedodržení sjednané doby dodání, dodání obyčejné zásilky, porušení dispozic odesílatele nebo adresáta zásilky nebo poštovní poukázky, nesprávné dodání zásilky nebo poštovní poukázky určené do vlastních rukou, nedodržení jiných smluvních podmínek), reklamace dodání poštovní poukázky, reklamace mezinárodních zásilek.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)Editovat

Reklamace může být uplatněna jen jménem odesílatele nebo adresáta; pošta však nezkoumá totožnost osoby, která o reklamaci žádá, ani její oprávnění jednat jménem odesílatele, resp. adresáta. Výsledek reklamace pošta sdělí písemně odesílateli nebo adresátovi, příp. osobě jimi zmocněné. Nárok na náhradu škody může uplatnit pouze odesílatel nebo adresát.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situaceEditovat

Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení potřebných dokladů ve stanovené lhůtě na pobočkách České pošty, s.p. Pošta s reklamujícím na základě originálu podací stvrzenky, jejího druhopisu nebo opisu, sepíše "Reklamační list" a zahájení reklamačního řízení potvrdí na rubu podací stvrzenky (nelze reklamovat na základě fotokopie podací stvrzenky). Výsledek reklamace sděluje vždy pošta, u níž jste reklamaci uplatnili; platí zde výjimka - jestliže byla reklamace postoupena jiné (příslušné) poště k vyřízení, potom výsledek reklamačního řízení sděluje ona. Podmínkou pro přijetí reklamace poškození nebo úbytku obsahu zjištěném po dodání zásilky je předložení zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situaceEditovat

Reklamaci podejte osobně na pobočkách České pošty, s.p. - na samostatném pracovišti reklamací nebo u vedoucího pošty.

8. Na které instituci životní situaci řešitEditovat

Reklamaci přijímají pobočky České pošty, s.p.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešitEditovat

10. Jaké doklady je nutné mít s sebouEditovat

Na poště předložte: originál podací stvrzenky reklamované zásilky, příp. její opis nebo druhopis. Nutnost znát podrobný popis obsahu hledané zásilky pro pátrání v poštovní úložně. Pokud uplatňujete nárok na náhradu za ztrátu zásilky, předložte: fakturu nebo účtenku, příp. další doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciEditovat

"Reklamační list" mají k dispozici pobočky České pošty, s.p.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditEditovat

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízeníEditovat

Vnitrostátní zásilka nebo poštovní poukázka: Odesílatel nebo adresát mohou do 1 roku od podání u kterékoliv pošty reklamovat dodání zásilky; poškozenou zásilku lze reklamovat pouze 2 pracovní dny po dodání. Reklamující obdrží výsledek reklamačního řízení do 30 dnů od přijetí reklamace. Uplatněný nárok na náhradu škody musí být vyřízen do 15 dnů. Zásilka z/do zahraničí: Odesílatel nebo adresát mohou do 6 měsíců od podání u kterékoliv pošty reklamovat dodání zásilky; poškozenou doporučenou zásilku je možné reklamovat přímo při dodání zásilky, u ostatních zapsaných zásilek lze poškození reklamovat do 2 pracovních dnů po dodání. U služby EMS do zahraničí jsou lhůty pro podání reklamace uvedeny pro jednotlivé země v "Poštovních podmínkách služby EMS do zahraničí". Reklamující obdrží výsledek reklamačního řízení do 3 měsíců od přijetí reklamace. Poštovní poukázka do zahraničí: Odesílatel nebo adresát mohou do 6 měsíců od podání u kterékoliv pošty reklamovat dodání poukázané peněžní částky. Reklamující obdrží výsledek reklamačního řízení do 2 měsíců od zahájení reklamace.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situaceEditovat

Jiné organizační jednotky České pošty, s.p. V případě mezinárodního styku - zahraniční poštovní správa.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadoványEditovat

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využítEditovat

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu Call centra České pošty, s.p.: info@cpost.cz. Poškozený Balík Do ruky s hmotností nad 30 kg a Balík Nadrozměr je možné reklamovat bez předložení zásilky na poště dle pokynů uvedených na internetových stránkách České pošty, s.p. Odesílatel může reklamaci dodání zahájit prostřednictvím tlačítka "Reklamovat zásilku" ve Sledování zásilky (track&trace) na internetových stránkách České pošty, s.p.

17. Podle kterého právního předpisu se postupujeEditovat

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisyEditovat

Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Základní poštovní služby Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíEditovat

Pokud podnik nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne dodání výsledku reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo ze zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíEditovat

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazyEditovat

22. Další informaceEditovat

Můžete se obrátit na: pobočky České pošty, s.p., Call centrum České pošty, s.p.: tel.: 840 111 244, e-mail: info@cpost.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné forměEditovat

Česká pošta, s.p.

24. Související životní situace a návody, jak je řešitEditovat

25. Za správnost popisu odpovídá útvarEditovat

Odbor komunikace generálního ředitelství České pošty, s.p.

26. Kontaktní osobaEditovat

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dniEditovat

28. Popis byl naposledy aktualizovánEditovat

2016-02-01

29. Datum konce platnosti popisuEditovat

2018-04-30

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaceEditovat

Bydlení

Meta 1 - gestorEditovat

{{{Meta 1 - gestor}}}

Meta 2 - oblastEditovat

{{{Meta 2 - oblast}}}

Meta 3 - podoblastEditovat

{{{Meta 3 - podoblast}}}