Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (a)

Italsky Česky 1 Česky 2
essere být
avere mít
andare jít
fare dělat
potere moci
volere chtít přát si
dare dát
venire přijít přijet
dovere muset
dire říct