Vlnění a optika (přednáška)

Přednáška pro přípravný kurs fyziky
– viz http://cs.wikiversity.org/wiki/MedFyz

Vzhled:


Příklady - modelové otázky pro:

 • 1. LF UK (Vítek, Rakovič 2007) č. 1064 – 1186
 • 2. LF UK (Amler et al, 4. vyd. 2009) č. 706 – 853

Vlnění II. editovat

Následující jevy platí pro různé druhy vlnění:

Difrakce editovat

= "ohyb vlnění"

 • Huygensův princip
 • koherentní vlny (konstantní fázový rozdíl)
 • interference vlnění

Difrakci pozorujeme při interakci vlnění s nějakou překážkou.

Čím delší je vlna ve srovnání s rozměry překážky, tím zřetelnější jsou difrakční jevy.

V obvyklém životě:

 • λsvětla cca 390–740 nm < předměty ⇒ světlo se šíří téměř přímočaře, předměty vrhají stíny
 • λ zvuku ∼ předměty ⇒ zvuk se ohýbá za překážky;
  (např. tón c' = 262 Hz, λ = 340/262 ≐ 1,3 m)
  hory – je to jinak
 • rádiové vlny:
  • střední vlny – např. 1 MHz, λ = 3.108/106 = 300 m
  • VKV – např. 100 MHz, λ = 3.108/108 = 3 m
  • gigahertzové vlny – např. 3 GHz, λ = 3.108/3.109 = 10 cm
 
Joseph von Fraunhofer 1787–1826

Difrakce:

 • na štěrbině – Fraunhofferova difrakce (ohyb rovinné vlny)
 • stín za předmětem
 • na hraně
 • na mřížce


Dvouštěrbinový experiment editovat

 
Thomas Lawrence Young, polyhistor 1773–1829

 

Podmínka maxima:

dráhový rozdíl Δ = d . sin(α) = k . λ

⇒ pro různé λ jsou maxima na různých místech

⇒ rozklad bílého světla na spektrální barvy

Optická mřížka editovat


Difrakce na krystalech editovat

Odraz vlnění editovat

 • úhel odrazu α' = úhel dopadu α
 • ⇐ dráhový rozdíl = 0
 • ⇒ pouze v tomto případě se vlny při interferencí neruší

Lom vlnění editovat

Snellův zákon:

sin(α)/sin(β) = c1/c2

 

Vidíme, že směr šíření vlny je kolmý na vlnoplochu.

Světlo editovat

 • elektromagnetické vlnění
 • příčné vlnění – dva navzájem kolmé vektory a oba kolmé na směr šíření:
  • vektor intenzity elektrického pole E
  • vektor magnetické indukce B
 • šíří se i ve vakuu (dokonce nejrychleji)
 • dualismus: vlna i částice (fotony)

Označujeme tak pouze viditelnou část elektromagnetického spektra:

 • 390 nm = fialový konec (krátké λ)
 • 740 nm = červený konec (dlouhé λ)

Fyzikální vlastnosti ovšem překračují hranice lidských smyslů:

 • UV < 390 nm
 • IR > 740 nm

Rychlost šíření světla editovat

Nejrychlejší ve vakuu:

fázová rychlost c0 ≐ 3.108 [m/s]

Ve všech jiných látkách pomalejší:

c = c0/n

absolutní index lomu n > 1

λ = c/f ⇒

λ12 = c1/c2 = n2/n1

prostředí n
vakuum 1
vzduch 1,0003
led 1,31
voda 1,33
sklo 1,5 až 1,9
Chlorid sodný 1,52
vápenec řádný 1.6–1.4, mimořádný 1.9–1.5
diamant 2,42


Snellův zákon:

sin(α)/sin(β) = c1/c2 = n2/n1 = relativní index lomu


Fermatův princip editovat

Světlo se v prostoru šíří z jednoho bodu do druhého po takové dráze, aby doba potřebná k proběhnutí této dráhy byla co nejkratší.

(Moderní formulace: stacionární)

Disperse světla editovat

n = n(f) ... rostoucí fce

n = n(λ) ... klesající fce

⇒ světla různých vlnových délek, různých frekvencí, různých barev se šíří látkovým prostředím jinak rychle

⇒ různě se lámou:

Hranol editovat

Duha editovat

 
Jan Marcus Marci 1595–1667, český lékař a fyzik, rektor UK

Spektroskop editovat

 • mřížkový
 • hranolový

Geometrická (paprsková) optika editovat

 • čočka
  • spojná = spojka
  • rozptylná = rozptylka
 • zrcadlo
  • rovinné
  • vyduté
  • vypuklé
 • dalekohled
 • mikroskop

Čočky editovat

Spojka editovat

Průchod vln spojkou editovat

 

Ohnisko spojky editovat

 

Oko a fotoaparát editovat

Zobrazení vzdáleného předmětu jako skutečného převráceného obrazu:

 

Znaménková konvence editovat

V tomto případě jsou všechny vzdálenosti kladné, jen velikost obrazu je záporná (protože je převrácený).

Rovnice čočky editovat

 

Někdy se vzdálenost předmětu označuje a a vzdálenost obrazu a'

 


Zobrazení celého předmětu editovat

a zvětšení či zmenšení obrazu editovat

 


Zvětšení Z = velikost obrazu / velikost předmětu = y' / y = -a' / a

Princip lupy editovat

Zobrazení blízkého předmětu jako zdánlivého vzpřímeného obrazu:

 

Rozptylka editovat

Zobrazení předmětu jako zdánlivého vzpřímeného obrazu:

 

Vady čoček editovat

Sférická vada editovat

 

Barevná vada editovat

 

Astigmatismus editovat

Oko editovat

 

 

René Descartes (1596-1650): L’homme de René Descartes, et la formation du foetus…. Paris: Compagnie des Libraires, 1729. (prvně publikováno 1677)

Akomodace editovat

 

Snížení akomodační schopnosti ve stáří = presbyopie

Refrakční vady editovat

Myopie = krátkozrakost editovat

 

Hypermetropie = dalekozrakost editovat

 


Zrcadlo editovat

Rovinné editovat

Zdánlivý obraz, zdcadlově převrácený:

 

Zdcadlová symetrie, chiralita: např. levotočivá spirála se zobrazí jako pravotočivá – podobná synmetrie existuje např. u některých chemických sloučenin.

Konkávní = vyduté editovat

lat. cavum, cavus = dutina, cavus = dutý, con-cavus = vyhloubený

Pracuje podobně jako spojka:

 

neboť f = R/2

Konvexní = vypuklé editovat

lat. convexus = klenutý

 

Optické přístroje editovat

Dalekohledy editovat

reflektory editovat

Newtonův editovat

refraktory editovat

Keplerův editovat

 

 

Zvětšení Z = f1 / f2


Galileův = holandský editovat

 

Mikroskop editovat

 

Lineární zvětšení mikroskopu: