Uživatel:Kychot/emgdb.pl

#! /usr/bin/perl -w
# emgdb.pl	databáze vyšetření
my $version = '0.48';     # gain -> table `bin`
#
#...:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
# ../emgdb.pl --verbose=4 --delpro=all --addpro=test.pro
# dokončen přesun podprogramů do modulu
# --delcomm

use strict;
use Getopt::Long;
use Pod::Usage;
use DBI;
use File::Copy;
use Fcntl;
use lib '/Data60G/huge/EMG/perl';
use emg;

# command line options:
my $verbose   = 0;
my $ev		= 0;		# list events
my $full	= 0;		# full list
my $fulltime	= 0;		# full list with full precision time
my $anal	= 0;		# analysis
my $recstop	= 0;		# print record stop
my $chp		= 0;		# analyze&print checkpoints

#globals
my $nchan		= undef;	# number of channels
my $sample_int_us 	= undef;   	# sampling interval [us]
my $sfreq		= undef;	# sampling frequency
my $last_duration 	= 0;		# trvání posledního záznamu v us
my $curr_binfilesize 	= 0;		# current binary_file size [Bytes]
my $calib        = 0;      # duration of the current calibration [s]
my $calib_us		= 1000000;	# calibration time [us]
my $last_chp_us		= undef;	# last checkpoint time [us]
my $last_chp_MB		= undef;	# last checkpoint MB
my $gdffilename     = undef;
my $gdfeventsbuf    = '';      # eventy ve formátu GDF event table
my $togdf		= undef;	# filename of GDF file converted to. default = '';

sub filesfromdir {		# returns sorted list of all files from this dir
  my ($dir) = @_;		# dirname relative to $emg::allcddir
  $dir = $emg::allcddir . $dir;
  unless(opendir(DIR, $dir)){
    print STDERR "Nemohu otevřít adresář $dir: $!\n";
    return ();
  }
  my @files = readdir DIR;	# list of all files
  closedir DIR;
  sort grep(!/^[.:]/ && !/\.IN\$/, @files);	# vyhoď, co začíná tečkou či dvojtečkou,
  						# *.IN$ ignoruj a setřiď
}

sub printlist {		# vytiskne seznam do řádky; první v seznamu je separátor
  my $sep = shift @_;
  for my $item(@_) {print $sep.$item;}
}


sub togdf {		# converts EXP to GDF using exp2gdf
  my($inv, $ltr, $expfile) = @_;
  printf "inv=%s, ltr=%s, expfile=%s\n", $inv, $ltr, $expfile;
  $expfile = $emg::allcddir . $expfile;

  my $gdffilename = $togdf eq '' ? $emg::gdfdir.'/'.$inv.$ltr.'-5k.gdf' : $togdf; # nebezpečná volba – při více souborech se to přepisuje
#  printf "\t%s => %s\n", $expfile, $togdf;
  my $cmd = sprintf "/usr/local/bin/exp2gdf -d 4 %s %s\n", $expfile, $gdffilename;
  print "\t$cmd";
  print `$cmd`;
}

sub dbload {  	# nacpe tabulky `invor` a `bin` do databáze podle adresáře souborů
#=========
 my $dbh = db_connect; 
 my $invor_insert= $dbh->prepare
	("INSERT INTO `invor` VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)");# 18 polí
 my $bin_insert = $dbh->prepare
	("INSERT INTO `bin` VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)");      # 13 polí

 my $fmt_r3 =	"  %-10s %-10s %-15s%-10s %3s %1s %3d %3d %3d %-15s %-15s\n";
 my $fmt_r4 =    "%+15s %-19s";
 printf "%14s", '';
 printf $fmt_r3, 'inv_date', 'birthdate','surname','name','age','x',1,6,7, 'inv_comment', 'dg';
 printf $fmt_r4, 'file', 'local_mtime';
 print "\n-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n";

 for my $cd(&filesfromdir('')){		# projdu adresáře se všemi CD
  $cd =~ /\d+/;
  my $cdn = $&;				# číslo CD
  for my $exam(&filesfromdir($cd)){		# projdu adresáře s vyšetřeními na jednom CD
	my $inv_id = length($exam)<2 ? '1'.$exam : $exam;	# id vyšetření přidá 1
    printf "%-5s( %-5s):", $inv_id, $cd;
    my @files=&filesfromdir($cd.'/'.$exam);
    unless (@files) {
      printf " (%s soubor %s není adresářem)\n", $cd, $exam;
      next;
    }
    my $invfilepathname = my $invfilename = '';
    for my $file(@files) {			# projdu vš. soubory kromě souborů '.IN$'
      if($file =~ /\.INV$/) {
        $invfilename=$file;
        $invfilepathname="$cd/$exam/$invfilename";
        last;
      }
    }
    if (!$invfilepathname) { print "\n  ????????.INV chybí!\n";}
    else {
      my %inv = invfile($invfilepathname); # načtu soubor.INV do hashe
      $invfilename =~ /\d*/;
      my $num = $&;
	  $inv{mtime} =~ /\d*/; my $inv_year = $&;
	  isodate($inv{birth}) =~ /\d*/; my $birth_year = $&;
      my $age = $inv_year - $birth_year;
      my $person = substr($inv{surname},0,3).substr($inv{name},0,1);
	  my $sex = $inv{sex} ? 'f' : 'm';
      my $height = $inv{n7};
      my $text; #undef $text;		# později pro vložení textu, nyní NULL
      my @values = (			# 17 polí
        $inv_id, $num, $cdn, $invfilename, $inv{mtime}, isodate($inv{invdate}),
        $age, $person, isodate($inv{birth}), $inv{surname}, $inv{name},
        $sex, $inv{n1} ,$inv{n6}, $height, $inv{invcomm},
        $inv{dg}, $text
      );
      printf $fmt_r3, isodate($inv{invdate}), isodate($inv{birth}),
          $inv{surname}, $inv{name}, $age, $inv{sex}, $inv{n1}, $inv{n6}, $inv{n7},
		  $inv{invcomm}, $inv{dg};
      printf $fmt_r4, $invfilename, $inv{mtime};
      print " n2 = $inv{n2};" if $inv{n2};
      print " n3 = $inv{n3};" if $inv{n3};
      print " n4 = $inv{n4};" if $inv{n4};
      print " n5 = $inv{n5};" if $inv{n5};
      print "\n";
      my $rv = $invor_insert->execute(@values);  #print "rv = '$rv'\n";
    }
    for my $somefile(@files) {			# projdu vš. soubory
      next if($somefile eq $invfilename);		# *.INV už jsme probrali
      printf "%+15s", $somefile;
      unless (open SOMEFILE, "$emg::allcddir$cd/$exam/$somefile") {
        print " nelze otevřít $emg::allcddir$cd/$exam/$somefile\n";}
      else {
        $somefile =~ /(.*?)\.(.*)/; my $onlyname=$1; my $ext= $2;
	    $onlyname =~ s/ori$//;      # originální EXP soubory
	    my $invlabel = substr $onlyname, 0, -4;
	    my $num   = substr $onlyname, -4;
	    my $ltr	  = '-';		# letter = rozlišovací písmeno záznamu
        my @fstat = stat(SOMEFILE);
        my $mtime = time2isodatetime($fstat[9]);
        my $size = $fstat[7];
        undef $nchan;
        undef $sfreq;
	    my @gain;
	    my $gainstr = '';
        my $duration; undef $duration;
        my $comment; undef $comment;
        if ($ext eq 'EXP'){		# EMG Export file
		  #$ltr = substr($invlabel,2); 	# rozliš. písmeno: normálně 3. znak labelu
		  #$ltr = substr($invlabel,-1) if $inv_id=~/^[1Z]/; #posl.znak labelu(bylo dřív)
		  $invlabel =~ /.*([A-Z])/; $ltr = $1 if $1;
		  $ltr = 'A' if $invlabel eq '2BCh'; 	# výjimka
		  $ltr = 'B' if $invlabel eq '2BSi'; 	# výjimka
		  $ltr = 'A' if $invlabel eq '2CSi'; 	# výjimka
		  my $expfilepathname = "$emg::allcddir$cd/$exam/$somefile";
#?          open (EXPFILE, $expfilepathname)
#?            or die "Nemohu otevřít EXP: $expfilepathname: $!\n";
          ($nchan, $sample_int_us, @gain) = my @exphdr = expfilehdr(*SOMEFILE);
#?          close EXPFILE;
          # foreach my $item(@exphdr){print " $item,"}; print "\n";
          $duration = int(($size-4-2*$nchan) * $sample_int_us / (2 * $nchan));
									# délka záz. [mikrosec.]
          $sfreq = 1000000/$sample_int_us;
		  for my $item (@gain) {$gainstr .= "$item,";} chop $gainstr;
        }
        my @values = ($inv_id, $ltr, $somefile, $invlabel, $num, $ext, $mtime, $size,
          $nchan, $sfreq, $gainstr, $duration, $comment);
        printf " %19s %11d %2s %3s kHz %-20s %11s %-7s\n", $mtime, $size,
          $nchan?$nchan:'--', $sfreq?$sfreq/1000:'--', $gainstr,
		  $duration?usec2timestr($duration):'--',
		  $comment?$comment:'--';
	    #if($duration) {print "dur=$duration\n";}
        #foreach my $val(@values){print "\"$val\", ";} print "\n"; # debug
        my $rv = $bin_insert->execute(@values); #print "rv = '$rv'\n";
        close SOMEFILE;
      }
    }
    print "\n";
  }
 }
 $invor_insert->finish;
 $bin_insert->finish;
 $dbh->disconnect;
} # dbload

sub add_comment {		# přidá komentáře do tabulky
#==============
 my ($COMMENTFILE) = @_;	# handle otevřeného souboru s komentáři
 my $dbh = db_connect;
 my $comm = $dbh->prepare("INSERT INTO `comm` (`inv`, `comment`) VALUES (?,?)");   # 2 pole
 while(<$COMMENTFILE>) {
  next if /^#/;
  chomp; my $inv = $_; my $text = '';
  if (length($inv)<2){$inv = ' '. $inv;}	# id vyšetření zarovná vpravo
  print "$inv:\n";
  while(<$COMMENTFILE>) {
   next if /^#/;
   last if /^$/;
   $text .= $_;
  }
  print $text;
  $comm->execute($inv, $text);
 }
 $dbh->disconnect;
}

my %ev = (
#  'press'    => 0,
  'record'   => 1,  # red full
#  'calib'    => 2,  # brown
#  'gain'    => 3,  # green-gray
  'signal'   => 4,  # orange
#  'breath'   => 6,  # cyan
  'motion'   => 7,  # violet
  'speech'   => 7,  # violet
  'disturbance' => 7,  # violet
  'other'    => 7,  # violet
  'picture'   => 8,  # yellow full
  'needle'   => 9,  # green
  'electrode'  => 9,  # green
  'mark'    => 9,  # green
#  '' => ,
);

my %attr = (
  'other'    => 0,
  'arm'     => 0,
  'sole'    => 1,
  'calf'    => 2,
  'HMS'     => 3,
  'paracocc'  => 4,
  'ang_costae5' => 5,
  'ang_costae6' => 5,
  'ang_costae' => 5,
  'm_trapesius' => 6,
  'infraspinatus' => 7,
);

my %side = (
  'sin'    => 10,  # blue
  'dx'     => 20,  # red
);

sub add_protocol {			# přidá protokol do tabulky `event`
#===============
  my ($PROTOCOLFILE) = @_;		# handle otevřeného souboru s komentáři
  my $dbh = db_connect;
  my $form = "%3s/%1s %3s %3s %4s %7s %5s %7s %6s %5s %5s %5s %5s %3s %-10s %-16s %-5s %-5s %-4s %s";
  #      inv/ltr n ev typ t1s dts t2s t1 dt t2 MB1 MB2 ch event attr side value unit comment
  my $insert_event = $dbh->prepare("INSERT INTO `event`
	(`inv`,`ltr`,`n`,`ev`,`typ`,`t1s`,`dts`,`t2s`,`t1`,`dt`,`t2`,`MB1`,`MB2`,`ch`,`event`,`attr`,`side`,`value`,`unit`,`comment`)
 	VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); # 20 columns
  my $evn;                  # GDF event counter
#  my ($inv,$ltr,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment); # předtím
  my ($inv,$ltr,$n,$ev,$typ,$t1s,$dts,$t2s,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment);
  my ($date, $person, $expfile) = ('','','');
  while(<$PROTOCOLFILE>) {
	next if /^$/;				# prázdná řádka
    if (/^;/) {print; next;}		# ; = comment
	if(/^(\w+):\s+(.+)/) {			# identifikátor: (na začátku řádky, jinak by to byl event)
	  my ($id, $value) = ($1, $2);
	  for ($id) {
		if  ($_ eq 'investigation') {$inv   = $value;}
		elsif($_ eq 'date')     {$date  = $value;}
		elsif($_ eq 'person')    {$person = $value;}
		elsif($_ eq 'letter')    {$ltr   = $value; $n = 0; $evn=0; $calib=0;}  # new EMG record
		elsif($_ eq 'expfile') {   $expfile = $value;
		  if ($verbose >= 2) {print "\n$inv/$ltr $date $person $expfile:\n";}
		  if ($verbose >= 3) {printf $form."\n", 'inv','l','n','ev','typ','t1s','dts','t2s','t1','dt','t2',
			  'MB1','MB2','ch','event', 'attr','side','value','unit','comment';}
		}
		else {die "Neznámý identifikátor $_\n";}
	  }
	  next;
	}
	$n++;                     # should be event line
	$t1s= $dts= $t2s= $t1= $dt= $t2= $MB1= $MB2= $ch= $event= $attr= $side= $value= $unit= $comment= undef;

sub hhmmss {     # převede čas na formát hh:mm:ss
  my ($t) = @_;
  if ($t =~ /(\d\d):(\d\d)/){
	return sprintf "00:%02d:%02d", $1, $2;
  } else {
	my $min = int($t / 60);
#	return printf "00:%02d:%06.3f\n", $min, $t - 60*$min;
#	return sprintf "00:%02d:%06.3f", $min, $t - 60*$min;
	return sprintf "00:%02d:%02d", $min, $t - 60*$min;
  }
}

sub flt {      # převede čas na float
  my ($time, $cal) = @_;   # $cal: jestli se přičte čas kalibrace
  my $t;
  if ($cal) {$cal = $calib;} else {$cal = 0;}
  if ($time =~ /(\d+):(\d+\.\d+)/) {
    return 60*$1 + $2 + $cal;
  } elsif ($time =~ /(\d+):(\d+)/) {
    return 60*$1 + $2 + $cal;
  } else {
    return $time;
  }
}
	if(/^(\S+)\s+(.*)/) {			    # event line with timepoint or timeinterval
	  my ($timefield, $eventfield) = ($1, $2);
	  #print "[$timefield|$eventfield]";
	  if ($timefield =~ /(\S+)-(\S+)/) {	    # - interval
		print "[$1|$2]";
		($t1, $t2 ) = (hhmmss($1),   hhmmss($2)); $dt = undef;
		($t1s, $t2s) = (flt($1, 1), flt($2, 1));   $dts = $t2s - $t1s;
	  }
	  elsif ($timefield =~ /(\S+)\+(\S+)/) {   # + increment
		#print "[$1|$2]";
		($t1, $dt ) = (hhmmss($1),   hhmmss($2)); $t2 = undef;
		($t1s, $dts) = (flt($1, 1), flt($2, 0));   $t2s = $t1s + $dts;
	  }
	  else {					# single timepoint
		#$t1 = ($timefield ne '~') ? hhmmss($timefield) : undef;	# ~
		#$t2 = $dt = undef;
		#$t1s = ($timefield ne '~') ? flt($timefield) : undef;	# ~
		#$t2s = $t1s; $dts = 0;
		#$t2s = $t1s; $dts = 0;
		if ($timefield ne '~') {
		  $t1 = hhmmss($timefield); $t1s = flt($timefield, 1);
		  $dts = 0;
		  $t2s = $t1s;
		}
	  }
	  if ($eventfield =~ s/\s*;(.*)//) { $comment = $1;}

	  my $orig_eventfield = $eventfield;

	  if ($eventfield =~ s/\s*~(\S+) \[MB\]//) {	# MB
		my $MB = $1;
		if($MB =~ /-/) {($MB1, $MB2) = ($`, $');}
		else {($MB1, $MB2) = ($MB, undef);}
	  }
	  if ($eventfield =~ s/\s*=(\S+) \[(\S+)\]//) {($value, $unit) = ($1, $2);}

	  if ($eventfield =~ s/\s*(sin|dx|med|bilat|left|right|central|middle)//) { # side:
		$side = $1;		        # left, right, atc: deprecated!
	  }
	  if ($eventfield =~ s/\s*\#(\S+)\s+//) {	# #channel_mumber
		$ch = $1;
	  }
	  if ($eventfield =~ s/\s*(\S+):\s*//) {	# event
		$event = $1;
	  }
	  $attr = $eventfield;			# the rest = attributes
#GDF
	  $typ = undef; 			#event type
	  if($event){
		if($event eq 'calib'){
		  $typ = 2;
		  unless($value){$value = 1;}        # default 1s
		  $t1s = $calib;
		  $dts = $value;
		  $t2s = $t1s+$dts;
		  $calib += $dts;
		  #print "{cal=$calib}";
		} else {
		  unless($t1) {goto NOEVENT;}
		  if($event eq 'electrode' && ($attr eq 'surface' || $attr eq 'coaxial')) {goto NOEVENT;}
		  unless($typ = $ev{$event}) {	# už se dál neanalyzuje
			if($event eq 'press') {
			  unless (defined($attr{$attr})) {print "$inv/$ltr, po $evn: press-chybí attr: '$attr' !!\n"; goto NOEVENT;}
			  unless (defined($side{$side})) {print "$inv/$ltr, po $evn: press-chybí sin/dx: '$side' !!\n"; goto NOEVENT;}
			  $typ = $attr{$attr} + $side{$side};
			}
			elsif($event eq 'breath' && $attr eq 'inspir') {$typ = 6;}
			elsif($event eq 'amplifier' && $attr eq 'gain') {$typ = 3;}
			else {goto NOEVENT;}
		  }
		}
	  }
	 NOEVENT:
	  if($typ) {$ev = ++$evn;}
	  else {$ev = undef;}
	  my ($howmuchch, @chanarray);
	  if($ch and ($howmuchch = scalar(@chanarray = split /,/, $ch)) > 1) {$evn += $howmuchch-1;}
#GDF-END
	  my @eventrecord =
	    ($inv,$ltr,$n,$ev,$typ,$t1s,$dts,$t2s,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment);
											#20 vars
	  my $rv = $insert_event->execute(@eventrecord);

	  if ($verbose>=3) {
		if ($t1s) {$t1s = sprintf "%7.1f", $t1s;}
		if (defined($dts)) {$dts = sprintf "%5.1f", $dts;}
		if ($t2s) {$t2s = sprintf "%7.1f", $t2s;}
		@eventrecord =
	      ($inv,$ltr,$n,$ev,$typ,$t1s,$dts,$t2s,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment);
		foreach my $item(@eventrecord) {$item='--' unless defined $item; $item=~s/^00://;}
		printf $form, @eventrecord;
		print ">$orig_eventfield" if $verbose>=6;
		print "\n";
		my $warns_ref = $dbh->selectall_arrayref("SHOW WARNINGS",{Slice=>{}});#arr.of hsh
		foreach my $warn ( @$warns_ref ) {
		  print "\t< $warn->{Level} $warn->{Code}: $warn->{Message} >\n";  #col. names
		}
		# Alternativní zápis (nemusíme znát názvy sloupců):
		# my $warns2_ref = $dbh->selectall_arrayref("SHOW WARNINGS");	# array of arrays
		# foreach my $wr ( @$warns2_ref ) {
		#  print "\t<! $wr->[0] $wr->[1]: $wr->[2] >\n";		# indexes
		# }
	  } else {				   	# warningy každopádně
		my $warns_ref = $dbh->selectall_arrayref("SHOW WARNINGS", {Slice=>{}});#arr of hsh
		foreach my $warn ( @$warns_ref ) {
		  print STDERR
		  "n=$n: $warn->{Level} $warn->{Code}: $warn->{Message} ($orig_eventfield)\n";
		}
	  }
	}
	else {die "Divný řádek '$_'\n";}
  }
  print $dbh->do("SHOW DATABASES");
  $dbh->disconnect;
}


my $fmt_inv = "%-2s (%4s)%5s %-19s %-4s %4s %1s %3s %3d %3d %3d %-15s %-15s\n";
my @fmt_inv_title = ('in','CD ','numb','mtime','Pers','birt','x','age',1,6,7,'comment','dg');
my $fmt_bin = "%-2s/%1s %-5s%4s %-19s %3s %13s %11s %2s %6s %-20s %11s %-15s \n";
my @fmt_bin_title = ('in','x','lbl','numb','mtime','ext','filename','size','ch','sfreq', 'gain',
		   'min:sec  ','comment');
my $fmt_line = "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n";

sub list_invor {		# vypíše celou tabulku vyšetření `invor`
 my $dbh = db_connect;
 my $inv = $dbh->prepare("SELECT * FROM `invor` ORDER BY `num`");   # 17 polí
 $inv->execute();
 printf $fmt_inv, @fmt_inv_title; print $fmt_line;
 while(my @row = $inv->fetchrow_array) {
   my ($id, $num, $cdn, $invfile, $mtime, $date, $age, $pers, $birth, $name, $surname,
    $sex, $n1 ,$n6, $height, $comment, $dg, $text) = @row;
   $birth =~ /\d*/; $birth = $&;
   printf $fmt_inv, $id, $cdn, $num, $mtime, $pers, $birth, $sex, $age,
       $n1, $n6, $height, $comment, $dg;
 }
 $inv->finish;
 $dbh->disconnect;
}

sub list_bin {			# vypíše celou tabulku binárních záznamů `bin`
 my $dbh = db_connect;
 my $bin = $dbh->prepare("SELECT * FROM `bin` ORDER BY `mtime`");   # 8 polí
 $bin->execute();
 printf $fmt_bin, @fmt_bin_title; print $fmt_line;
 while(my @row = $bin->fetchrow_array) {
   foreach my $item(@row){if(! defined $item){$item = '--';}}

    my ($inv, $ltr, $filename, $invlabel, $numb, $ext, $mtime, $size, $nchan, $sfreq,
	  $duration, $comment) = @row;
    printf $fmt_bin, $inv, $ltr, $invlabel, $numb, $mtime, $ext, $filename, $size,
	   $nchan, $sfreq eq '--'?$sfreq:sprintf("%2s kHz", $sfreq/1000),
	   usec2timestr($duration), $comment;
    $last_duration = $duration;
 }
 $bin->finish;
 $dbh->disconnect;
}

sub events {			# operace nad tabulkou eventů, volá fce: event_print, event_compute
#=========
 my ($fce, @inv) = @_;		# odkaz na funkci a seznam vyšetření
 #printlist (' ', 'events=', @inv, ":\n");
 my $dbh = db_connect;
 my $event;
 if (@inv) {			# byl zadaný seznam?
  for my $inv(@inv) {
   if ($inv =~ m|(\S*)/(\S)|) {	# vyšetření/písmeno
    my ($invv, $ltr) = ($1, $2);
    #print "$inv = $invv / $ltr\n";
    $event = $dbh->prepare("SELECT * FROM `event` WHERE `inv`=? AND `ltr`=? ORDER BY `n`");
    $event->execute($invv, $ltr);
   } else {
    $event = $dbh->prepare("SELECT * FROM `event` WHERE `inv`=? ORDER BY `ltr`, `n`");
    $event->execute($inv);
   }
   &$fce($event);
  }
 } else {			# - jinak se zpracují všechny záznamy
  $event = $dbh->prepare("SELECT * FROM `event` ORDER BY `inv`, `ltr`, `n`"); # 8 polí
  $event->execute();
  &$fce($event);
 }
 $event->finish;
 $dbh->disconnect;
}

sub time_s {			# converts mm:ss -> sec
  my($ts) = @_;		# timestring ve tvaru mm:ss – odstraní hodiny a převede v případě žádosti na sekundy
  #print "[[$ts]]";
  if($ts =~ /(\d\d):(\d\d)/) {
	return 60*$1 + $2;
  } else {
	print "!!time-s($ts)";
	return 0;
  }
}

sub secs {
  my($time) = @_;
  sprintf "%04d", time_s($time)+$calib;
}

sub event_print {		# vypíše tabulku `event` podle
 my ($event) = @_;		# otevřeného handle pro čtení z tabulky `events`

 my $curr_inv=''; my $curr_ltr=''; my $curr_n='';
 $last_chp_us = $calib_us;
 $last_chp_MB = 0;
 #printf $fmt_bin, @fmt_bin_title; print $fmt_line;
 print "Výpis tabulky `event`:\n" if $verbose>=2;
 while(my @row = $event->fetchrow_array) {
#   foreach my $item(@row){if(! defined $item){$item = '--';}}
   # my ($inv,$ltr,$n,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment) = @row;
   my ($inv,$ltr,$n,$ev,$typ,$t1s,$dts,$t2s,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment) = @row;
#printf "[[t1s %s, dts %s, t2s %s, side %s]]\n", defined($t1s) ? "defined($t1s)" : 'undef', defined($dts) ? "defined($dts)" : 'undef', defined($t2s) ? "defined($t2s)" : 'undef', defined($side) ? "defined($side)" : 'undef';

   if ($verbose>=8){
	 my @line=@row;
	 foreach my $item(@line){if(! defined $item){$item = '..';} $item .= ', ';}
	 print @line, "\n";
   }
   if($inv ne $curr_inv) {	# current investigation
     $curr_inv=$inv; $curr_ltr='';
     #printf $full ? "\ninvestigation:\t%s" : "\n%s ", $curr_inv;
     printf $full ? "" : " * %s", $curr_inv;
   }
   if($ltr ne $curr_ltr) { 	# current letter
     $curr_ltr=$ltr;
     #printf $full ? "\nletter:\t\t%s\n" : " /%s", $curr_ltr;
     if($full) {print "\n*** $curr_inv/$curr_ltr ***\n";}
	 else {
	   print " /$curr_ltr";
	   if($recstop or $chp) {print "\n";}
	 }
   }
   my $timestr='';	# timestring
   my $sstr='';   # secondsstring
   if($t1) {$t1=~s/^00://; $timestr.= "$t1"; $sstr.=secs($t1);} else {$timestr.= '~'; $sstr.='~';}
   if($dt) {$dt=~s/^00://; $timestr.= "+$dt"; $sstr.='+'.secs($dt);}
   if($t2) {$t2=~s/^00://; $timestr.= "-$t2"; $sstr.='-'.secs($t2);}
   my $MB = ''; if ($MB1) { $MB = $MB2 ? "$MB1-$MB2" : $MB1;}
   my $diff_p = '';			# difference percent
   if ($chp) {			# compute&print checkpoints
	 if ($MB1){
	   my $chp_us = timestr2usec($timestr);
	   if ($chp_us) {
		 #print "** timestr = $timestr, chp_us = $chp_us,";
		 $chp_us += $calib_us;
		 my $chp_interval_us = $chp_us - $last_chp_us;
		 #print " ** chp_us = $chp_us, last_chp_us = $last_chp_us, chp_interval_us = $chp_interval_us **\n";
		 my $chp_interval_MB = $MB1 - $last_chp_MB;
		 my $chp_interval_MB2us = int( $chp_interval_MB * 1000000 * $sample_int_us / (2 * $nchan));
		 $diff_p = sprintf (" %+.1f %% ", 100 * ($chp_interval_MB2us - $chp_interval_us)/$chp_interval_us);
		 unless ($full){
		   printf("%-10s %-12s %-10s %-15s %-4s %-1s %-1s %-1s\n",
			   $sstr, $timestr, , $event?"$event:":'', $attr, $side, $MB?"~$MB [MB]":'', $diff_p, $comment?";$comment":'');
		 }
	   }
	 }
   }

   if($value) {$value = "=$value";}
   if ($full) {
#     printf("%-10s %-12s %-4s %-10s %-15s %-4s %5s %-5s %-1s %-1s %-1s\n",
#	     $sstr, $timestr, $ch?'#'.$ch:'', $event?"$event:":'', $attr, $side, $value,
#	     $unit?"[$unit]":'', $MB?"~$MB [MB]":'', $diff_p, $comment?";$comment":'');
	 my $form;
	 #      inv/ltr n ev typ t1s dts t2s t1  dt  t2 MB1 MB2 ch event attr side value unit comment
	 if ($fulltime) {
	   $form = "%3s %3s %4s %10s %8s %10s %5s %5s %5s %5s %5s %3s %-6s: %-16s %-5s %-5s %-4s %s\n";
           # n  ev typ t1s dts t2s  t1 dt t2  MB1 MB2 ch event attr side value unit comment
	   if (defined($t1s)) {$t1s = sprintf "%10.4f", $t1s;}
	   if (defined($dts)) {$dts = sprintf "%8.4f", $dts;}
	   if (defined($t2s)) {$t2s = sprintf "%10.4f", $t2s;}
	 } else {
	   $form = "%3s %3s %4s %7s %5s %7s %5s %5s %5s %5s %5s %3s %-6s: %-16s %-5s %-5s %-4s %s\n";
           # n  ev typ t1s dts t2s t1 dt t2  MB1 MB2 ch event attr side value unit comment
	   if (defined($t1s)) {$t1s = sprintf "%7.1f", $t1s;}
	   if (defined($dts)) {$dts = sprintf "%5.1f", $dts;}
	   if (defined($t2s)) {$t2s = sprintf "%7.1f", $t2s;}
	 }
	 my @line = ($n,$ev,$typ,$t1s,$dts,$t2s,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment);
	 #printf ($form, $n,$ev,$typ,$t1s,$dts,$t2s,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment);
	 foreach my $item(@line){if(! defined $item){$item = '--';}}
	 printf $form, @line ;

   }

   if ($recstop and defined($event) and $event eq 'record' and $attr=~/stop/) {
     print " recstop = $timestr";
     if (my $recstop_us = timestr2usec($timestr)) {
       #printf " = %s us", $recstop_us;
       #printf ", čas bin. souboru = %d", $last_duration;
	   my $recordtime_us = timestr2usec($timestr);
	   my $difference_us = $last_duration - $recordtime_us;
       printf ", odchylka času = %s = %+.2f %%",
	     usec2timestr($difference_us), 100*$difference_us/$recordtime_us;
	   if($MB1) {
		 my $binfilesizeMB = (int(($curr_binfilesize/100000)+0.5)/10);
		 print (", velikosti = $MB1 - $binfilesizeMB = ", $MB1 - $binfilesizeMB, ' MB');
	   }
	   print "\n";
	   if($full) {print "\n";}
     }
   }
 }
 print "\n" unless $full;
}

sub event_compute {	# bude počítat něco s těmi eventy - zatím jen zkopírovaná fce event_print
 my ($event) = @_;
 my $curr_inv=''; my $curr_ltr=''; my $curr_n='';
 #printf $fmt_bin, @fmt_bin_title; print $fmt_line;
 print "Výpis tabulky `event`:\n" if $verbose>=2;
 while(my @row = $event->fetchrow_array) {
   foreach my $item(@row){if(! defined $item){$item = '';}}
   my ($inv,$ltr,$n,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment) = @row;
   print "$inv,$ltr,$n,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment\n"
     if $verbose>=3;
   if($inv ne $curr_inv) {$curr_inv=$inv; $curr_ltr=''; print "\ninvestigation:\t$curr_inv\n";}
   if($ltr ne $curr_ltr) {$curr_ltr=$ltr; print "\nletter:\t\t$curr_ltr\n";}	# current letter
   my $timestr='';
   if($t1) {$t1=~s/^00://; $timestr.= "$t1";} else {$timestr.= '~';}
   if($dt) {$dt=~s/^00://; $timestr.= "+$dt";}
   if($t2) {$t2=~s/^00://; $timestr.= "-$t2";}
   my $MB = $MB1.$MB2 ? "$MB1-$MB2" : '';
   if($value) {$value = "=$value";}
   printf("%-12s %-4s %-10s %-15s %-4s %5s %-5s %-1s %-1s\n",
	   $timestr, $ch?'#'.$ch:'', $event?"$event:":'', $attr, $side, $value,
	   $unit?"[$unit]":'', $MB?"~$MB [MB]":'', $comment?";$comment":'');
 }
}

sub list {
#=======
 my @invs = @_;	# list of investigations
 my $dbh = db_connect;
 my $invor= $dbh->prepare("SELECT * FROM `invor` ORDER BY `num`, `inv`");       # 18 polí
 my $comm = $dbh->prepare("SELECT `comment` FROM `comm` WHERE `inv` = ? ORDER BY `n`");# 3 pole
 my $bin = $dbh->prepare("SELECT * FROM `bin` WHERE `inv` = ? ORDER BY `inv`, `ltr`, `filename`");   # 8 polí

 $invor->execute();				# `invor` = vyšetření
 printf $fmt_inv, @fmt_inv_title;
 printf $fmt_bin, @fmt_bin_title;
 print $fmt_line;
 while(my @row = $invor->fetchrow_array) {
   my ($id, $num, $cdn, $invfile, $mtime, $date, $age, $pers, $birth, $name, $surname, 
    $sex, $n1 ,$n6, $height, $comment, $dg, $text) = @row;
   next if(@invs and not (grep /$id/, @invs));	# přeskočí všechny kromě vyžadovaných
   $birth =~ /\d*/; $birth = $&;
   my $cddirname = sprintf "CD%02d", $cdn;
   printf $fmt_inv, $id, $cddirname, $num, $mtime, $pers, $birth, $sex, $age,
       $n1, $n6, $height, $comment, $dg;

   $comm->execute($id);			# `comm` = comments
   while(my @row = $comm->fetchrow_array) {
     my($comment) = @row;
     print $comment;
   }

   $bin->execute($id);			# `bin` = binary file
   my @binlist = grep m|$id/|, @invs;
   while(my @row = $bin->fetchrow_array) {
	 foreach my $item(@row){if(! defined $item){$item = '--';}}
	 my ($inv, $ltr, $filename, $invlabel, $numb, $ext, $mtime, $size, $ch,
	   $sf, $gainstr, $duration, $comment) = @row;
     next if(@binlist and not (grep m|$inv/$ltr|, @binlist));	# přeskoč nevyžadované

	 $nchan = $ch;
	 $sfreq = $sf;
	 if($sfreq eq '--') {undef $sfreq;}
	 if($sfreq) {$sample_int_us = 1000000/$sfreq;} else {undef $sample_int_us;}
     $last_duration = $duration;
	 $curr_binfilesize = $size;

	 #print ">>> sfreq = $sfreq <<<";
	 printf $fmt_bin, $inv, $ltr, $invlabel, $numb, $mtime, $ext, $filename,
	     $size, $nchan, $sfreq ? sprintf("%2s kHz", $sfreq/1000) : '--', $gainstr,
		 usec2timestr($duration), $comment;
     if($ev) {events(\&event_print, "$inv/$ltr");}
	 if(defined $togdf && $ext eq 'EXP') { togdf($inv, $ltr, $cddirname.'/'.$id.'/'.$filename);}
   }
   #$bin->finish;
   print "\n";
 }
 #$invor->finish;
 $dbh->disconnect;
}


sub prtempl {		# protocol templates = udělá šablony pro protokoly
#============
 my @invs = @_;	# list of investigations
 my $dbh = db_connect;
 my $invor= $dbh->prepare("SELECT * FROM `invor` ORDER BY `num`, `inv`");       # 18 polí
 my $bin = $dbh->prepare("SELECT * FROM `bin` WHERE `inv` = ? ORDER BY `mtime`");   # 8 polí

 $invor->execute();				# `invor` = vyšetření
 while(my @row = $invor->fetchrow_array) {
   my ($id, $num, $cdn, $invfile, $mtime, $date, $age, $pers, $birth, $name, $surname, 
    $sex, $n1 ,$n6, $height, $comment, $dg, $text) = @row;
   next if(@invs and not (grep /$id/, @invs));	# přeskočí všechny kromě vyžadovaných
   $birth =~ /\d*/; $birth = $&;
   my $cddirname = sprintf "CD%02d", $cdn;

   my $invdate = substr($mtime,0,10);
   my $outfilename = $outdir.$id.'-'.$invdate.'.prt';

   unless (open(OUTFILE, '>', $outfilename)) {print STDERR "Neotevřu $outfilename pro zápis!\n"; next;}

   #print "$id, $cddirname, $num, $mtime, $pers, $birth, $sex, $age, $n1, $n6, $height, $comment, $dg \n";
   print OUTFILE "!TEMPLATE!\n$id\n$invdate\n$pers\n\n";
   print OUTFILE ";v. $version\n";
   print OUTFILE "%ang_costae\t5\n";

   $bin->execute($id);			# `bin` = binary file
   my @binlist = grep m|$id/|, @invs;
   while(my @row = $bin->fetchrow_array) {
	 foreach my $item(@row){if(! defined $item){$item = '--';}}
	 my ($inv, $ltr, $filename, $invlabel, $numb, $ext, $mtime, $size, $nchan,
	   $sfreq, $duration, $comment) = @row;
	 next unless($ext eq 'EXP');					# jen EXP soubory
     next if(@binlist and not (grep m|$inv/$ltr|, @binlist));	# přeskoč nevyžadované
	 #printf $fmt_bin, $inv, $ltr, $invlabel, $numb, $mtime, $ext, $filename,
	 #    $size, $nchan, $sfreq eq '--'?$sfreq:sprintf("%2s kHz", $sfreq/1000),
	 #	 usec2timestr($duration), $comment;
	 #print "$inv, $ltr, $invlabel, $numb, $mtime, $ext, $filename, $size, $nchan, $sfreq ", usec2timestr($duration)," $comment\n";
	 print OUTFILE "\n$ltr\n$filename\n";
     #$last_duration = $duration;
     #if($ev) {events(\&event_print, "$inv/$ltr");}
	 print OUTFILE <<"END";
\t\tafflicted:
%4chLRsc
%simons
~\t\t%gain 10
~\t\tposition: head right
~\t\tneedle: sin depth mm
~\t\tneedle: dx depth mm
~\t\tneedle: bilat depth mm
00:00\t\trecord: start,localtime CEST
\t   #
\t\tneedle: sin push,fascia
\t\tneedle: sin tautband,in
\t\tsignal: sin AP,vanished
\t\tsignal: sin coax,activity
\t   # signal: NPN
\t\tsignal: surface,both,AP
\t\t%stim1
\t\t%breath1 12
\t\tbreath: normal
\t\t%breath2 8
\t\tbreath: normal
\t\tmotion: head
\t\telectrode: sin surface,touch
\t\tneedle: sin move,fix
\t\tneedle: sin tautband,off
\t\tneedle: dx tautband,off
\t\tneedle: sin pull,off,!roof,blood
\t\tneedle: dx pull,off,!roof,blood
:\trecord: stop,localtime CEST MB
END
   }
   #$bin->finish;
   #print "\n";
   close OUTFILE;
 }
 #$invor->finish;
 $dbh->disconnect;
}


sub events2gdf_test100{     # zapíše tabulku eventů do gdfbufferu

  my $nev = 100;    # number of events
  my $sfreq = 5000;
  my $nev1 = $nev & 0xff;     # the lower significance byte
  my $nev2 = ($nev >> 8) & 0xff;  # the middel byte
  my $nev3 = ($nev >> 16) & 0xff; # the higher byte

  my $gdfeventtblstruct =
  'C'.   # 8bit: typ = 3
  'C3'.  # 24bit: NEV = number of events
  'f';   # 32bit float: sample rate

#  my $gdfeventitemstruct =
#  'L'.   # ULong=uint32: position (samples)
#  'S'.   # UShort: type
#  'S'.   # Ushort: channel
#  'L';   # ULong: duration (samples)

  $gdfeventsbuf = pack $gdfeventtblstruct, 3, $nev1, $nev2, $nev3, $sfreq;

  my $evtype = 0;

  for(my $ev=0; $ev<$nev; $ev++){   # position
	$gdfeventsbuf .= pack 'L', $ev*$sfreq;
  }

  for(my $ev=0; $ev<$nev; $ev++){   # type
	$gdfeventsbuf .= pack 'S', $evtype++;
  }

  for(my $ev=0; $ev<$nev; $ev++){   #channel
	$gdfeventsbuf .= pack 'S', $ev%5;
  }

  for(my $ev=0; $ev<$nev; $ev++){   #duration
	$gdfeventsbuf .= pack 'L', 1000;
  }

}

sub events2gdf_test1 {     # zapíše tabulku eventů do gdfbufferu

  my $nev = 1;    # number of events
  my $sfreq = 5000;
  my $nev1 = $nev & 0xff;     # the lower significance byte
  my $nev2 = ($nev >> 8) & 0xff;  # the middel byte
  my $nev3 = ($nev >> 16) & 0xff; # the higher byte

  my $gdfeventtblstruct =
  'C'.   # 8bit: typ = 3
  'C3'.  # 24bit: NEV = number of events
  'f';   # 32bit float: sample rate

#  my $gdfeventitemstruct =
#  'L'.   # ULong=uint32: position (samples)
#  'S'.   # UShort: type
#  'S'.   # Ushort: channel
#  'L';   # ULong: duration (samples)

  $gdfeventsbuf = pack $gdfeventtblstruct, 3, $nev1, $nev2, $nev3, $sfreq;

  my $evtype = 0;

  for(my $ev=0; $ev<$nev; $ev++){   # position
	$gdfeventsbuf .= pack 'L', 105*$sfreq;
  }

  for(my $ev=0; $ev<$nev; $ev++){   # type
	$gdfeventsbuf .= pack 'S', 4;
  }

  for(my $ev=0; $ev<$nev; $ev++){   #channel
	$gdfeventsbuf .= pack 'S', 2;
  }

  for(my $ev=0; $ev<$nev; $ev++){   #duration
	$gdfeventsbuf .= pack 'L', 10*$sfreq;
  }

}

sub event_gdf {		# připojí event-table za GDF soubor
 my ($event) = @_;
 my $curr_inv=''; my $curr_ltr=''; my $curr_n='';
 #printf $fmt_bin, @fmt_bin_title; print $fmt_line;

 my $sfreq = 5000; # sampling frequency – default 5 kHz
 my $gdfeventtblstruct =
 'C'.   # 8bit: typ = 3
 'C3'.  # 24bit: NEV = number of events
 'f';   # 32bit float: sample rate

 #  my $gdfeventitemstruct =
 #  'L'.   # ULong=uint32: position (samples)
 #  'S'.   # UShort: type
 #  'S'.   # Ushort: channel
 #  'L';   # ULong: duration (samples)

 my $form1 = "%2d: %7.1f %5.1f %7.1f %2d %04d";

 my @evnumber;
 my @position;	   # seconds
 my @type;
 my @channel;
 my @duration;   # seconds
 my $nev = 0;    # number of events
 $calib = 0;

 while(1) {
   my @row = $event->fetchrow_array;
   my ($inv,$ltr,$n,$ev,$typ,$t1s,$dts,$t2s,$t1,$dt,$t2,$MB1,$MB2,$ch,$event,$attr,$side,$value,$unit,$comment) = @row;
   if(!@row or $inv ne $curr_inv or $ltr ne $curr_ltr) { # IT WILL BE A NEW EMG RECORD
	 if ($nev) {               # the non-zero event table will be appended to the GDF file

	   printf ("---------%3d events:  t1s   dts position duration\n", $nev) if $verbose >=5;
	   if($verbose>=6){
		 my $form = "     %3d %4d %9.4f %7.4f %9d %9d\n";
		 for(my $e=0; $e<$nev; $e++){   # print
		   printf $form, $evnumber[$e], $type[$e], $position[$e], $duration[$e], $position[$e]*$sfreq, $duration[$e]*$sfreq;
		 }
	   }

	   my $nev1 = $nev & 0xff;     # the lower significance byte
	   my $nev2 = ($nev >> 8) & 0xff;  # the middel byte
	   my $nev3 = ($nev >> 16) & 0xff; # the higher byte

	   $gdfeventsbuf = pack $gdfeventtblstruct, 3, $nev1, $nev2, $nev3, $sfreq;
#	   if($verbose >= 9) {printf "%0x %0x %0x %0x\n",$ ,$ ,$ ,$ ;}
	   if($verbose >= 9) {printf "---------------------------\n%02x  %02x %02x %02x %f->4byte_float\n",
				 3, $nev1, $nev2, $nev3, $sfreq ;}
	   #my $evtype = 0;

	   for(my $e=0; $e<$nev; $e++){   # position
		 $gdfeventsbuf .= pack 'L', my $tmp = (shift @position) * $sfreq + 1;   # position of the first sample is 1
		 if($verbose >= 9) {printf " %08x", $tmp;}
	   }
	   if($verbose >= 9) {print "\n";}
	   for(my $e=0; $e<$nev; $e++){   # type
		 $gdfeventsbuf .= pack 'S', my $tmp = shift @type;
		 if($verbose >= 9) {printf "   %04x", $tmp;}
	   }
	   if($verbose >= 9) {print "\n";}
	   for(my $e=0; $e<$nev; $e++){   #channel
		 $gdfeventsbuf .= pack 'S', my $tmp = shift @channel;
		 if($verbose >= 9) {printf "   %04x", $tmp;}
	   }
	   if($verbose >= 9) {print "\n";}
	   for(my $e=0; $e<$nev; $e++){   #duration
		 $gdfeventsbuf .= pack 'L', my $tmp = (shift @duration) * $sfreq;
		 if($verbose >= 9) {printf " %08x", $tmp;}
	   }
	   if($verbose >= 9) {print "\n---------------------------\n";}

	   my $gdffilename0 = "$emg::gdfdir/$curr_inv$curr_ltr-5k0.gdf";
	   -e $gdffilename0 or die "Neexistuje původní soubor gdffilename0";
	   my $gdffilename = "$emg::gdfdir/$curr_inv$curr_ltr-5k.gdf";
	   if(!(-e $gdffilename) or ((-s $gdffilename) != (-s $gdffilename0))) {
		 copy($gdffilename0, $gdffilename) or die "Nepodařilo se zkopírovat soubor: $!";
	   }
	   printf "%d bytes table >> %s\n\n", length($gdfeventsbuf), $gdffilename;
	   sysopen (GDFFILE, $gdffilename, O_WRONLY | O_APPEND) or die "Nelze otevřít \"$gdffilename\" pro navěšení: $!\n";
	   #print GDFFILE '';
	   print GDFFILE $gdfeventsbuf;
	   close(GDFFILE) or die "Nelze uzavřít \"$gdffilename\" po zápisu eventtable: $!\n";
	   my $command = "ls -l $emg::gdfdir/$curr_inv$curr_ltr*\n";
	   print $command;
	   print `$command`;
	   $nev  = 0;    # number of events
	   $calib = 0;
	   @evnumber = @position = @type = @channel = @duration = ();
	 }
	 if(@row){
	   $curr_inv = $inv; $curr_ltr = $ltr;
	   print "\n========= $curr_inv/$curr_ltr ==========\n";
	 } else { last;}
   }
   if ($verbose>=3 and @row){
	 my @line = @row;
	 foreach my $item(@line){if(! defined $item){$item = '--';}}
	 my $form = "%2s/%s %3s %3s %4s %9s %7s %9s %8s %8s %8s %5s %5s %4s %-5s %-16s %-5s %-5s %-4s %s\n";
	 printf $form, @line;
   }

#   my $timestr='';	# timestring
#   if($t1) {$t1=~s/^00://; $timestr.= "$t1";} else {$timestr.= '~'}
#   if($dt) {$dt=~s/^00://; $timestr.= "+$dt";}
#   if($t2) {$t2=~s/^00://; $timestr.= "-$t2";}
#   my $MB = $MB1.$MB2 ? "$MB1-$MB2" : '';

#   my $ev=0; 			#event type
#   my ($pos, $dur, $typ, $cha);
   if($ev){
	 $nev++;
	 push @evnumber, $ev;
	 push @type,   $typ;
	 push @position, $t1s; #print "[[t1s=$t1s]]";
	 push @duration, $dts;
	 if($ch and $ch ne 'all'){    # for some channel only
	   my @chnls = split /,/,$ch;
	   push @channel, shift @chnls;
	   for my $otherch(@chnls){
		 $nev++;
		 push @evnumber, ++$ev;
		 push @type,   $typ;
		 push @position, $t1s;
		 push @duration, $dts;
		 push @channel, $otherch;
	   }
	   #print "[[$ch = jen něco: @chnls a_to: $channel[$nev]]]";
	 } else {             # 0 = for all channels
	   #print "[[$ch = všechny]]";
	   push @channel, 0;
	   #printf $form1, $nev+1, $pos, $dur, $pos+$dur, $cha, $typ;
	 }
#	 print "nev=$nev, evnumber=$ev\n";
   } else {
#	 print "                 ";
   }
#   my $evstr = $ev ? sprintf "%02d", $ev : '';
#   printf("%-10s %-2s %-12s %-4s %-10s %-15s %-4s %5s %-5s %-1s %-1s\n",
#	   $sstr, $evstr, $timestr, $ch?'#'.$ch:'', $event?"$event:":'', $attr, $side, $value,
#	   $unit?"[$unit]":'', $MB?"~$MB [MB]":'', $comment?";$comment":'');

#   if($value) {$value = "=$value";}
#   printf(" %-12s %-4s %-10s %-15s %-4s %5s %-5s %-1s %-1s\n",
#	   $timestr, $ch?'#'.$ch:'', $event?"$event:":'', $attr, $side, $value,
#	   $unit?"[$unit]":'', $MB?"~$MB [MB]":'', $comment?";$comment":'');
 }
}


sub get_help {
  print <<'END';
emgdb.pl - skript pro údržbu MySQL databáze EMG vyšetření
Základní volby (alepoň jedna musí být uvedena):
 --help      tato nápověda
 --truncate    smaže tabulky `invor` (vyšetření) a `bin` (binární záznamy EMG)
 --load      projde adresáře CD s EMG soubory a uloží data do tabulek `invor` a `bin`
 --addcomm file  přidá komentáře ze souboru "file" 
 --delcomm    vymaže tabulku komentářů `comm`
 --addpro file  přidá protokoly vyšetření ze souboru "file" do tabulky událostí
 --delpro=2B   vymaže vyšetření (např. 2B) z tabulky událostí
 --delpro=all   vymaže celou tabulku událostí
 --invor     vypíše tabulku `invor` = seznam vyšetření dle souborů *.INV
 --bin      vypíše tabulku `bin`  = seznam souborů s binárními záznamy EMG
 --events [inv]  vypíše tabulku `event` = tabulka všech EMG událostí
 --list  [inv]  vypíše tabulky `invor` a `bin` = seznam vyšetření a binární záznamy EMG
 --prtempl [inv] generuje šablony *.pr pro zápis protokolů
  kde:
  [inv] je volitelné oznčení vyšetření (případně s lomítkem) 
Doplňkové volby:
 --verbose=číslo  upovídané operace; číslo od 0 výše
 --ev       vypisuje eventy u volby --list
 --full      úplný výpis eventů
 --fulltime    úplný výpis eventů s časem v plné přesnosti
 --recstop     čas konce záznamu
 --anal      analýza u volby --list
 --gdfevents    otevře GDF file – append event table
 --togdf=gdffilename při list konvertuje do GDF (jméno souboru je volitelné; default=zkratka, 5 kHz)
END
}

################## MAIN ####################

#my $get_help=''; my $get_man='';
#my $dbtruncate=''; my $dbload='';
#my $commentfile=''; my $delete_comments=''; my $protocolfile=''; my $del_events;
#my $list_invor=''; my $list_bin=''; my $list_events=''; my $compute_events = '';
#my $list='';

my ($get_help, $get_man, $dbtruncate, $dbload, $commentfile, $delete_comments,
$protocolfile, $del_events, $list_invor, $list_bin, $list_events, $compute_events,
$list, $prtempl);

GetOptions (
  'help|?'   => \$get_help,
  'man'    => \$get_man,
  'truncate'  => \$dbtruncate,
  'load'    => \$dbload,
  'addcomm'  => \$commentfile,
  'delcomm'  => \$delete_comments,
  'addpro'   => \$protocolfile,
  'delpro=s'  => \$del_events,
  'invor'   => \$list_invor,
  'bin'    => \$list_bin,
  'events'   => \$list_events,
  'compute'  => \$compute_events,
  'list'    => \$list,
  'verbose=s' => \$verbose,
  'ev'	 => \$ev,
  'gdfevents' => \$gdffilename,
  'full'    => \$full,
  'fulltime'  => \$fulltime,
  'recstop'	 => \$recstop,
  'anal'    => \$anal,
  'prtempl'  => \$prtempl,
  'chp'    => \$chp,		# checkpoints
  'togdf:s'  => \$togdf,
  ) or pod2usage(1); 			# or pod2usage(2);

if ($get_help) {get_help;}
#if($get_help)  {pod2usage(1);}
if($get_man)  {pod2usage(-exitstatus => 0, -verbose => 2);}

if($fulltime) {$full = 1;}  # --fulltime implikuje --full

if($dbtruncate) {
  my $dbh = db_connect;
  $dbh->do("TRUNCATE `invor`");
  $dbh->do("TRUNCATE `bin`");
  $dbh->disconnect;
  print "Tabulky `invor` a `bin` vyprázdněny\n";
}

if($del_events) {			# vymaže protokol z tabulky `event`
  my $dbh = db_connect;
  if($del_events eq 'all') {$dbh->do("TRUNCATE `event`");
			   print "Tabulka `event` vyprázdněna.\n";}
  else           {$dbh->do("DELETE FROM `event` WHERE `inv`='$del_events'");}
  $dbh->disconnect;
}

if($dbload)   {dbload;}

if($commentfile) {
  unless (scalar(@ARGV)) {print "! Chybí zadání souboru s komentářem!\n\n"; get_help;}
  else {
	while (my $commentfile = shift @ARGV) {
	  open(my $COMMENTFILE, $commentfile) or die "Nelze otevřít \"$commentfile\": $!\n";
	  print ">>>>>Soubor komentářů: $commentfile>>>>>\n" if $verbose;
	  add_comment($COMMENTFILE);
	  close $COMMENTFILE;
	}
  }
}

if($delete_comments) {
  my $dbh = db_connect;
  $dbh->do("TRUNCATE `comm`");
  $dbh->disconnect;
  print "Tabulka `comm` byla vyprázdněna\n";
}

if($protocolfile)  {
  unless (scalar(@ARGV)) {print "! Chybí zadání souboru s protokolem!\n\n"; get_help;}
  else {
	while (my $protocolfile = shift @ARGV) {
	  open(my $PROTOCOLFILE, $protocolfile) or die "Nelze otevřít \"$protocolfile\": $!\n";
	  print "\n>>>>>Soubor protokolu: $protocolfile>>>>>\n" if $verbose;
	  add_protocol($PROTOCOLFILE);
	  close $PROTOCOLFILE;
	}
  }
}


if($list_invor)   {list_invor;}
if($list_bin)    {list_bin;}
if($list_events)  {events(\&event_print, @ARGV);}
if($compute_events) {events(\&event_compute, @ARGV);}
if($list)      {list(@ARGV);}
if($prtempl)    {prtempl(@ARGV);}

if($gdffilename){
  open (my $GDFFILE, ">>$gdffilename") or die "Nelze otevřít \"$gdffilename\": $!\n";
#  events2gdf();
  events(\&event_gdf, @ARGV);
#  print $GDFFILE $gdfeventsbuf;
  close($GDFFILE) or die "Nelze zavřít \"$gdffilename\": $!\n";
}


#use utf8;
__END__

=head1 NAME

emgdb - skript pro údržbu MySQL databáze EMG vyšetření

=head1 SYNOPSIS

emgdb [options]

emgdb --help

=head1 OPTIONS

=over 8

=item B<--help>

Tato nápověda.

=item B<--man>

Vypíše manuálovou stránku.

=item B<--truncate>

Smaže tabulky `invor` a `bin`.

=item B<--load>

Projde adresář s EMG soubory a uloží data do tabulek `invor` a `bin`.

=item B<--addcomm> I<file>

Přidá komentáře ze souboru I<file> do tabulky `comm`.

=item B<--delcomm>

Vymaže tabulku komentářů `comm`.

=item B<--addpro> I<file>

Přidá protokoly vyšetření ze souboru I<file> do tabulky `event`

=item B<--delpro=>I<inv>

Vymaže protokoly vyšetření I<inv> z tabulky událostí `event`

=item B<--delpro=all>

Vymaže celou tabulku událostí `event`

=item B<--invor>

Vypíše tabulku `invor` = databáze vyšetření dle originálních souborů *.INV

=item B<--bin>

Vypíše tabulku `bin`  = seznam souborů s binárními záznamy EMG

=item B<--events>

Vypíše tabulku `event`  = seznam souborů s binárními záznamy EMG

=item B<--list>

Vypíše tabulky `invor`, `bin`, `comm`  = seznam vyšetření a binární záznamy EMG včetně komentářů

=item B<--verbose=>I<n>

Upovídané operace; I<n> je stupeň upovídanosti.

=back

=head1 DESCRIPTION

B<emgdb> je skript pro údržbu MySQL databáze EMG vyšetření.

=cut