Uživatel:Kychot/emg osc.m

# VERZE PRO OCTAVE 3.0.1
# posouvání podle kláves

% EMG processing
% EMG device: KeyPoint
% Structure of data files OSCILLO
% avg - průměry
% ref = přepočítávají se reference
% rost(rální) = ch2 - ch1
% med(iální) = ch2 - ch4 - ch3
% lat(erální) = ch2 - ch4
% kaud(ální) = ch2
%
%
%  sampling frequency = 5000 Hz
%  one sample = 2 bytes, i.e. signed short integer, Little-endian
%  amplitude: 1 bit = 1 uV, A/D conversion 10 bit
%  max. amplitude = 0xfe0c = 65536 - 65036 = -500 uV ... +500 uV

% Header for 6 channels:
% 0000000   6  200   50   50   50   50   50  500
% 0000020  -206  -202  -208  -205  -204  -21  -205  -204

global emgdir;
#emgdir = "/sda/7/huge/EMG/";	# @INA - šuplík
#emgdir = "/sdb/7/huge/EMG/";	# @HRC - šuplík
#emgdir = "/home/petr/EMG/CD/"; # @mi
#emgdir = "/media/data-60G/petr/EMG/CD/";  # @mi
emgdir = "./";	# current


global datasubdir;

global outdir;
outdir = "./osc-out/";
#outdir = "osc-out/";

global rowsize; %samples
#  rowsize = 8000; % pro EM5
# Kalibrovano na brumu 50Hz, soubor CD01/A/A0003154.EXP:
#  rowsize = 10000; %* 100ms/div = 500ms/page @ 20kHz pro OSC BOOST 
#  rowsize = 5000; % 200ms/div =  1s/page @ 5kHz pro OSC 
#  rowsize = 4000; % 100ms/div = 800ms/page @ 5kHz pro OSC 
  rowsize = 2500; %* 100ms/div = 500ms/page @ 5kHz pro OSC 
#  rowsize = 2000; % 100ms/div = 400ms/page @ 5kHz pro OSC 
#  rowsize = 1000; %  40ms/div = 200ms/page @ 5kHz pro OSC
#  rowsize = 500; %  20ms/div = 100ms/page @ 5kHz pro OSC
#  rowsize = 250; %  10ms/div = 50ms/page @ 5kHz pro OSC
#  rowsize = 200; %  10ms/div = 40ms/page @ 5kHz pro OSC
#  rowsize = 100; %  4ms/div = 20ms/page @ 5kHz pro OSC
#  rowsize =  50; %  2ms/div = 10ms/page @ 5kHz pro OSC
# Kalibrace: 200Hz square dle manualu, ve skutecnosti vypada na 100Hz

global sampling_frequency = 5000; # Hz

global nchans;

function retval = timestr (nseconds_float)
%%%%%%%%     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  nseconds_total = floor(nseconds_float);
  nmilliseconds = (nseconds_float - nseconds_total) * 1000;
  nminutes_float = nseconds_total / 60;
  nminutes = floor(nminutes_float);
  nseconds = nseconds_total - 60*nminutes;
  retval = sprintf("%d:%02d.%03d", nminutes, nseconds, nmilliseconds);
endfunction


function emgplot (page)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  global headerstr signal dfnamestr rowsize nchans outdir sample_interval_us sensitivity;

  sampling_freq_kHz = 1000 / sample_interval_us;


#  figfilename = strcat (outdir, dfnamestr, "-", sprintf("%04d",page), ".fig")


#  __gnuplot_set__ terminal fig
%  __gnuplot_set__ terminal fig color size 6 7.2 solid textnormal fontsize 16
%  __gnuplot_set__ terminal fig color size 11.69 8.27 solid textnormal fontsize 16
%  __gnuplot_set__ output "'/home/petr/EMG/octave/out/test7.fig'"
%  __gnuplot_raw__ figfilenm = figfilename
%  __gnuplot_set__ output "'/home/petr/EMG/octave/out/tmp.fig'"
%  __gnuplot_set__ output "'/huge/EMG/octave/osc-out/tmp.fig'"
#  __gnuplot_set__ terminal fig color size 10.91 7.48 solid textnormal fontsize 16
%  __gnuplot_set__ terminal fig monochrome size 10.91 7.48 solid textnormal fontsize 16
# na HRC:
%  __gnuplot_set__ output "'./osc-out/tmp.fig'"
# na INA - kyž bývala stará verze 2.1:
%  __gnuplot_set__ output "./osc-out/tmp.fig"
#  __gnuplot_set__ output "/tmp/tmp.fig"	

#  shift = 20;  __gnuplot_set__ ytics -20,20,240;
#  shift = 40;  __gnuplot_set__ ytics -40,40,480;
#  shift = 50;  __gnuplot_set__ ytics -50,50,600;
#  shift = 100; __gnuplot_set__ ytics -100,100,1200;
#  shift = 200; __gnuplot_set__ ytics -200,200,2400;
%  shift = 500;  __gnuplot_set__ ytics -500,500,6000;
  shift = 500;
#  shift = 1000; __gnuplot_set__ ytics -1000,1000,12000;
#  shift = 2000; __gnuplot_set__ ytics -2000,2000,24000;
#  shift = 5000; __gnuplot_set__ ytics -5000,5000,60000;
#  shift = 5000; __gnuplot_set__ ytics -5000,5000,70000; # 2 sety

%  __gnuplot_set__ ytics autofreq;


  titlestr = strcat (sprintf("%d chan at %d kHz, ", nchans, sampling_freq_kHz), sprintf("%d ",sensitivity), "uV/Div=409.6Lev, ", "500samp/div, 100ms/div  ",headerstr, "-", sprintf("%04d",page), "  ", timestr((page-1)*0.5));
  title (titlestr);
%  xlabel (strcat("1 chan, U [", int2str(shift), "level/div = _____ uV/div]  -> t [50 ms/div]"));

  axis([0, rowsize, -shift, 12*shift], "nolabel");
  grid ("on");
%  plot_border ("blank");
  hold on;

  for s = 1:rowsize
	for ch = 1:nchans
	  channel(ch,s) = signal(nchans*(s-1)+ch);
	endfor
  endfor

% transformace referencí pro 4 kanály:

#  for s = 1:rowsize
#	 chanref(1,s) = channel(2,s) - channel(1,s);	% rost(rální) = ch2 - ch1
#	 chanref(2,s) = channel(2,s) - channel(4,s) - channel(3,s);	% med(iální) = ch2 - ch4 - ch3
#	 chanref(3,s) = channel(2,s) - channel(4,s);	% lat(erální) = ch2 - ch4
#	 chanref(4,s) = channel(2,s);			% kaud(ální) = ch2
#  endfor

% průměry referencí pro 4 kanály:

#  for s = 1:rowsize
#	 chanavg(1,s) = (chanref(1,s) + chanref(4,s))/2;	% rost+kaud
#	 chanavg(2,s) = (chanref(2,s) + chanref(3,s))/2;	% med+lat
#	 chanavg(3,s) = (chanavg(1,s) + chanavg(2,s))/2;	% all
#	 chanavg(4,s) = chanref(4,s);				% stejný=kaud
#  endfor


% průměry referencí pro 2+2 kanály
% ipsilat: 1=plošná, 2=monopol; kontralat:3=plošná, 4=monopolár.; společná ref. mezi:
% příklad, když je TrP vpravo - záda ze shora, * je plošná, + je monopolární:
% l.sin.   *3  +4   *ref.  +2  *1   l.dx. 
#  for s = 1:rowsize
#	 chan2avg(1,s) = channel(1,s);			% plošná ipsi
#	 chan2avg(2,s) = channel(2,s)-channel(1,s)/2;	% monopol. ipsim, prům.ref.
#	 chan2avg(3,s) = channel(3,s);			% plošná kontra
#	 chan2avg(4,s) = channel(4,s)-channel(3,s)/2;	% monopol. kontra, prům. ref.
#  endfor

  for ch = 1:nchans
#    offset = (12 - 2*ch)*shift;  # for 6 channels
    offset = (13 - 3*ch)*shift;  # for 4 channels
    plot ([1:rowsize], channel(ch,:)+offset, "k-;;");	% původní
#    plot ([1:rowsize], chanref(ch,:)+offset, "k-;;");	% přepočítaná reference
#    plot ([1:rowsize], chanavg(ch,:)+offset, "k-;;");	% průměry ze čtyř
#    plot ([1:rowsize], chan2avg(ch,:)+offset, "k-;;");	% průměry ze 2+2
  endfor

  hold off;
#  __gnuplot_set__ terminal x11
#  __gnuplot_set__ output "'/dev/null'"

%  [err, msg] = rename ("/home/petr/EMG/octave/out/tmp.fig", figfilename)
%  [err, msg] = rename ("./osc-out/tmp.fig", figfilename)
#  err
#  msg

endfunction


function dfopen (dfname)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  global emgdir datasubdir headerstr dfnamestr signal rowsize nchans sample_interval_us sampling_frequency_kHz sensitivity;

#  emgdir
#  datasubdir
#  dfname
  dfpathname = strcat (emgdir, datasubdir, dfname)
  [fstat,err,msg] = stat(dfpathname);
  filetimestr = strftime("%a %Y-%m-%d %R", localtime(fstat.mtime));
#  filetimestr = 'ZdC G,vys. z 2007-26-09, pocitano 2007-10-17';
  headerstr = strcat (filetimestr, " ", datasubdir, dfname);
  dfnamestr = dfname;

  datafile = fopen (dfpathname, "r", "ieee-le");

  [nchans, count] = fread (datafile, 1, "int16");
  [sample_interval_us, count] = fread (datafile, 1, "int16");
  [sensitivity, count] = fread (datafile, nchans, "int16");
  sensitivity;
  sensitivity = sensitivity.';
  headersize = 4 + 2*nchans;  % bytes
  datasize = (fstat.size - headersize)/2; % samples
  nsamples = datasize / nchans
#  nseconds_float = nsamples / sampling_frequency
  nseconds_float = nsamples * sample_interval_us / 1000000
  timestr (nseconds_float)
  pagedatasize = nchans*rowsize;  % samples pro 6-channel 200ms OSC @ 5kHz 
  npages = datasize / pagedatasize

#  for page=1300:120:npages		# po 1 min při 5 kHz nebo 15s při 20 kHz
#  for page=19000:40:npages		# po 5 sec při 20 kHz
#  for page=2000:240:npages		# po 30s při 20 kHz
#  for page=1:480:npages		# po 1 min při 20 kHz
#  for page=1:120:npages		# po 1 min při 5 kHz nebo 15s při 20 kHz
#  for page=8520:40:npages		# po 1 min 2E
#  for page=1:120:npages		# po 1 min při 5 kHz nebo 15s při 20 kHz
#  for page=1:60:npages		# po 30 s
#  for page=1:30:npages		# po 15 s
#  for page=1:20:npages		# po 10 s
%  for page=1:10:npages		# po 5 s
#  for page=1:30:209 # 000A3234.EXP
#  for page=1:60:1723 # 000B3234.EXP
%  for page=1:1
%  for page=1:nchunks
#  for page=4800:8:npages		# po 1 sec při 20 kHz, od  

   page=1;
   while (page>0 && page<npages)

	fseek (datafile, headersize + (page-1)*2*pagedatasize, SEEK_SET);
    position=ftell (datafile)

	[signal, count] = fread (datafile, pagedatasize, "int16");

	clf;
	emgplot(page);

	page
#	disp("5m=A 1m=S 10s=D 2s=F 500ms=G 125ms=T <> Y=125ms H=500ms J=2s K=10s L=1m p=5m")
	disp("5m=A 1m=S 10s=D 2s=F 500ms=G <> H=500ms J=2s K=10s L=1m p=5m")
	fflush(1);
#	input("Strike any key for next page");
	o_kolik = kbhit();
#	o_kolik
	switch(o_kolik)
	  case 'a'
	   page -= 600;
	  case 's'
	   page -= 120;
	  case 'd'
	   page -= 20;
	  case 'f'
	   page -= 4;
	  case 'g'
	   page -= 1;
	  case 'h'
	   page += 1;
	  case 'j'
	   page += 4;
	  case 'k'
	   page += 20;
	  case 'l'
	   page += 120;
	  case 'p'
	   page += 600;
#	  case 'a'
#	   page -= 2400;
#	  case 's'
#	   page -= 480;
#	  case 'd'
#	   page -= 80;
#	  case 'f'
#	   page -= 16;
#	  case 'g'
#	   page -= 4;
#	  case 't'
#	   page -= 1;
#	  case 'y'
#	   page += 1;
#	  case 'h'
#	   page += 4;
#	  case 'j'
#	   page += 16;
#	  case 'k'
#	   page += 80;
#	  case 'l'
#	   page += 480;
#	  case 'p'
#	   page += 2400;
	endswitch
#	page += 480;
  endwhile
  fclose (datafile);
endfunction#datasubdir = "CD01/A/";
				# 2007-06-06:
#dfopen ("00003154.EXP");
#dfopen ("A0003154.EXP");
#dfopen ("B0003154.EXP");
#dfopen ("C0003154.EXP");
#dfopen ("D0003154.EXP");
				# 2007-06-26:
#dfopen ("00003220.EXP");
#dfopen ("A0003220.EXP");
#dfopen ("B0003220.EXP");
#dfopen ("C0003220.EXP");
#dfopen ("D0003220.EXP");
#dfopen ("F0003220.EXP");
#dfopen ("G0003220.EXP");

#datasubdir = "CD01/B/"; # Wed 2007-06-27 PHe
#dfopen ("2E003220.EXP"); #
#dfopen ("3A003220.EXP"); #
#dfopen ("3B003220.EXP"); #
#dfopen ("3C003220.EXP"); #
#dfopen ("3D003220.EXP"); #
#dfopen ("3E003220.EXP"); #
#dfopen ("3F003220.EXP"); #

# C
#datasubdir = "CD03/C/"; # 2007-07-18 ZČ
#dfopen ("000A3234.EXP"); # 
#dfopen ("000B3234.EXP"); # 
#dfopen ("000C3234.EXP"); # 

#dfopen ("0003276A.EXP"); # ZdC

#datasubdir = "CD03/D/"; # 2007-07-25 ZC 4
#dfopen ("400A3248.EXP"); #
#dfopen ("400B3248.EXP"); #
#dfopen ("400C3248.EXP"); #
#dfopen ("400D3248.EXP"); #
#dfopen ("400E3248.EXP"); #
#dfopen ("400F3248.EXP"); #

#datasubdir = "CD03/E/"; # 2007-08-29
#dfopen ("0003276A.EXP"); #

#datasubdir = "CD04/F/";  # 2007-09-19
#dfopen ("600A3336.EXP"); #
#dfopen ("600B3336.EXP"); #
#dfopen ("600C3336.EXP"); #

#datasubdir = "CD03/G/"; # 2007-09-26 ZC
#dfopen ("700A3358.EXP"); #
#dfopen ("700B3358.EXP"); #
#dfopen ("700C3358.EXP"); #

#datasubdir = "CD03/H/"; # 2007-10-17
#datasubdir = "CD04/H/"; # 2007-10-17
#dfopen ("800A3427.EXP"); #
#dfopen ("800B3427.EXP"); #
#dfopen ("800C3427.EXP"); #

# datasubdir = "CD04/I/"; # 2007-10-24
# dfopen ("900A3449.EXP"); #
# dfopen ("900B3449.EXP"); #
# dfopen ("900C3449.EXP"); #
# dfopen ("900D3449.EXP"); #

# datasubdir = "CD04/J/"; # 2007-11-07
# dfopen ("A00A3496.EXP"); #
# dfopen ("A00B3496.EXP"); #

# K
# datasubdir = "CD04/K/"; # 2007-11-21 ZČ. , testování
# dfopen ("000A3533.EXP"); #
# dfopen ("000B3533.EXP"); #
# dfopen ("000C3533.EXP"); #
# dfopen ("000D3533.EXP"); #
# dfopen ("000E3533.EXP"); #
# dfopen ("000F3533.EXP"); #
# dfopen ("000G3533.EXP"); #

# L
# datasubdir = "CD04/L/"; # 2007-12-05 PHo.
# dfopen ("C00A3573.EXP"); #
# dfopen ("C00B3573.EXP"); #

# datasubdir = "CD04/M/"; # 2007-12-19 
# dfopen ("D00A3611.EXP"); #
# dfopen ("D00B3611.EXP"); #
# dfopen ("D00C3611.EXP"); #
# dfopen ("D00D3611.EXP"); #

# N
# datasubdir = "CD04/N/"; # 2008-01-09 OČ.
# dfopen ("E00A3635.EXP"); # Začátek 50 uV/div
# dfopen ("E00B3635.EXP"); # Hlavní soubor
# dfopen ("E00C3635.EXP"); #
# dfopen ("E00D3635.EXP"); #
# dfopen ("E00E3635.EXP"); #


# datasubdir = "CD03/O/"; # 2008-01-06 ZČ nebo MV.
# dfopen ("F00A3649.EXP"); # hlavní
# dfopen ("F00B3649.EXP"); # filtry
# dfopen ("F00C3649.EXP"); # vytahování jehly

# P
# datasubdir = "CD05/P/"; # 2008-03-12 AH. 1956
# dfopen ("G00A3790.EXP"); #
# dfopen ("G00B3790.EXP"); #

# R
# datasubdir = "CD05/R/"; # 2008-03-19 ZM. 1985
# dfopen ("H00A3801.EXP"); #
# dfopen ("H00B3801.EXP"); #

# S
# datasubdir = "CD05/S/"; # 2008-03-26 LH. 1960
# dfopen ("I00A3818.EXP"); #
# dfopen ("I00A3818.EXP"); #

# T
# datasubdir = "CD05/T/"; # 2008-04-02 KP. 
# dfopen ("J00A3840.EXP"); #
# dfopen ("J00B3840.EXP"); #

#
# datasubdir = "CD05/U/"; # 2008-04-16
# dfopen ("K00A3877.EXP"); #

#
# datasubdir = "CD06/V/"; # 2008-06-18
# dfopen ("L00A4047.EXP"); #
# dfopen ("L00B4047.EXP"); #
# dfopen ("L00C4047.EXP"); #

# X
# datasubdir = "CD06/X/"; # 2008-06-25 PHe. 1953
# dfopen ("M00A4073.EXP"); #
# dfopen ("M00B4073.EXP"); #
# dfopen ("M00C4073.EXP"); #

# Y
# datasubdir = "CD07/Y/"; # 2008-07-02 ZČ.
# dfopen ("N00A4104.EXP"); #
# dfopen ("N00B4104.EXP"); #
# dfopen ("N00C4104.EXP"); #

# Z
# datasubdir = "CD??/Z/"; # 2008-07-16 LM.
# O00A4135 chybí !

#
# datasubdir = "CD07/Z1/"; # 2008-09-24
# dfopen ("P00A4254.EXP"); #
# dfopen ("P00B4254.EXP"); #
# dfopen ("P00C4254.EXP"); #

#
# datasubdir = "CD07/Z2-pokus/"; # 2008-10-15
# dfopen ("XXX00001.EXP"); #
# dfopen ("XXX00002.EXP"); #
# dfopen ("XXX00004.EXP"); #
# dfopen ("XXX00008.EXP"); #

#
# datasubdir = "CD07/"; # 2008-10-22
# dfopen ("XXXX0000.EXP"); #

#
# datasubdir = "CD08/2A/"; # 2008-10-22
# dfopen ("2AA04336.EXP"); #

#
# datasubdir = "CD09/2B/"; # 2008-10-29 ??protokol??
# dfopen ("2BCh4347.EXP"); #     (~9.8 MB)
# dfopen ("2BSi4347.EXP"); #     (~116 MB)

# 2C
# datasubdir = "CD09/2C/"; # 2008-11-05 ŠB. 1983
# dfopen ("2CSi4370.EXP"); # 32:00 min (298.2 MB) celé, vč. vytahování

#
# datasubdir = "CD10/2D/"; # 2008-11-19 ZS. 1983-01
# dfopen ("2DA04403.EXP"); # 03:00 min (29.2 MB), zač.
# dfopen ("2DB04403.EXP"); # 33:05 min (317.6 MB) vše

# 2E
# datasubdir = "CD11/2E/"; # 2008-11-26 JL. 1964-07
# dfopen ("2EA04425.EXP"); # 02:15 min (20.7 MB)
# dfopen ("2EB04425.EXP"); # 04:10 min (40.00 MB)
# dfopen ("2EC04425.EXP"); # kousek (0.1 MB)
# dfopen ("2ED04425.EXP"); # 02:10 min (20.8 MB) AP
# dfopen ("2EE04425.EXP"); # 30:00 min (288.0 MB) vše
# dfopen ("2EF04425.EXP"); # 06:19 min (55.5? MB) různá zesílení, vytahování el. 

# 2F
# datasubdir = "CD12/2F/"; # 2008-12-17 LS. 1986-07
# dfopen ("2FA4490.EXP"); # 02:40 min (  MB) začátek s kalibrací 
# dfopen ("2FB4490.EXP"); # 02:45 min (  MB) začátek
# dfopen ("2FC4490.EXP"); # >37 min  (385 MB) hlavní část a konec, vytahování

# 2G
# datasubdir = "CD13/2G/"; # 2009-01-14 JB. 1984-08
 datasubdir = ""; 	  # current dir.
# dfopen ("2GA04529.EXP"); # 30:00 min (288.2 MB) celý záznam, bez vytahování
 dfopen ("2GA04529q.EXP"); # 30:00 min (288.2 MB) celý záznam, 4x redukovaný vzork. kmitočet