Uživatel:Kusurija/návrh Útoky proti projektu wikiverzity

Tato stránka není ještě hotová.

Toto je stránka připravující návrh na pravidlo Wikiverzita:Útoky proti projektu wikiverzity. Komentovat můžete na diskusní stránce.

Nečiňte útoky proti samotné existenci projektu wikiverzity a jejím základním funkcím kdekoli ve Wikiverzitě. Útoky proti projektu poškozují atmosféru v komunitě a odrazují uživatele. Zároveň podněcují k neplodným, zato útočným diskuzím, které nepřinášejí žádný prospěch projektu a odvádějí uživatele od užitečněnjší činnosti. Různojazyčné projekty wikiverzit jsou, na rozdíl od jiných typů projektů wikimedia, svým způsobem unikátní. Proto není užitečné snažit se českou wikiverzitu vtěsnat do rámce záběru a pravidel nějaké konkrétní jinojazyčné wikiverzity, protože wikiverzita zase jiného jazyka může mít styl a pravidla odlišná.

Co je a co není útok proti projektu wikiverzity editovat

 • Nesporným útokem proti projektu je návrh na smazání projektu či jiný příspěvek, tento úkon jednoznačně a zřetelně implikující, a to kdekoliv na wikiverzitě.
  • Takovýmto útokem by nebyl návrh na smazání projektu přímo na metě, ovšem za předpokladu, že by projekt byl velmi dlouhou dobu naprosto neaktivní, případně pokud by se naprosto minul s původním záměrem a záběrem projektu, případně na něm docházelo dlohodobě a masivně k nekontrolovanému porušování autorských (nebo jiných základních) práv. Takováto možnost je ovšem značně nepravděpodobná.
 • Takovýmto útokem může však být také snaha o zásadní změnu koncepce projektu wikiverzity, jako je například omezení nebo znemožnění výzkumu, výuky či jiných základních funkcí wikiverzity, nebo naopak přidávání jiných funkcí, vyhrazených pro jiné projekty na úkor původních funkcí wikiverzity - typicky zaměňováním těchto funkcí.
  • Takovýmto útokem však není případná konstruktivní diskuse o možnostech/cestách změny koncepce, přijatelných pro většinu komunity.
 • Takovýmto útokem může však být také zužování/oklešťování funkcí wikiverzity.
  • Takovýmto útokem však není případné rozšiřování funkcí wikiverzity o takové funkce, které nepatří do záběru jiných projektů.
  • Takovýmto útokem však nejsou diskuse nad užitečnými změnani v pravidlech/doporučeních nebo nad užitečnými úpravami koncepce wikiverzity, vedoucí k jejímu rozvoji a obohacení.

Důsledky editovat

 • Někteří z Wikiverzitánů odstraňují útoky, směřující proti samotnému projektu české wikiverzity, jakmile je spatří, a ačkoli to není oficiální pravidlo Wikiverzity, je to většinou považováno za adekvátní (ale i kontroverní) reakci na extrémní protiwikiverzitní útoky. Za opakované extrémní protiwikiverzitní útoky reálně poškozující chod wikiverzity může být uživatel i zablokován, pokud nápravy nelze přednostně dosáhnout jinak. Jiní editoři mohou s takovýmto postupem nesouhlasit a dožadovat se revertu či sami revertovat. Obětí sporů se tak stávají editoři, kteří mají zájem na rozvoji projektu.
 • Důsledek pro oběť/komunitu je snížení aktivity na projektu až odchod některých editorů, případně tendence k protiútokům a jinému poškozování wikiverzity, vystupňování vzájmné nevraživosti a neúnosná polarizace v komunitě.
 • Důsledek pro projekt (pokud proti takovým útokům nejsou přijímána opatření) je úbytek editorů či naopak příliv editorů, majících v úmyslu ještě více poškodit projekt. A v konečném důsledku ztráta samostatné kontroly nad vývojem projektu, která může časem vyústit ke skutečné likvidaci projektu.
 • Důsledky pro útočníka mohou být, že se sám vyloučí z komunity editorů, usilujících o rozvoj projektu.

Opravdu, nedělejte to editovat

Neexistuje žádné ospravedlnění, proč byste měli útočit na projekt. Nedělejte to! Vůbec při tom není důležité, jakou/zda vůbec mají takové útoky šanci na realizaci. I málo reálné hrozby zhoršují ovzduší na wikiverzitě.

Alternativy editovat

 • Diskutujte o faktech a způsobech jejich vyjádření, o koncepcích, o možnostech rozvoje a vylepšení projektu, nediskutujte o taktikách a finesech vedoucích k poškození projektu
 • Neočerňujte projekt, a to ani na stránkách projektu, ani mimo něj. Pokud nedokážete reagovat jinak, nežli negativně, raději se projektu vyhýbejte.

Související stránky editovat