Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Stabilita absolutna

Usuzování je proces,kterým z jednoho výroku odvozujeme výrok další.Správným usuzováním je možné z nepravdivého výroku odvodit výrok pravdivý.Uveďme si příklad.

Z nepravdivého výroku odmocnina ze 2 patří do Q odvoďme pravdivý výrok 2 patří do Q.

Použijme úsudek typu:

       X implikuje Y platí         výrok X:odmocnina ze 2 patří do Q
       X platí               výrok Y:2 patří do Q
       -------------------         X implikuje Y:Jestliže odmocnina ze 2 patří do Q pak 2 patří do Q.
       Y platí               Implikace je pravdivá.

Úsudek je správný,jeho závěr je pravdivý,ale jeho předpoklad:odmocnina ze 2 patří do Q je nepravdivý.

Citát ze sbírky pana Grygara Editovat

Pan Grygar ve vědeckopopulárním pořadu Meteor na ČRO 2 řekl,že jeden fyzik řekl,že fyzika bez trochy metafyziky je nesmysl.

Hegelův problém Editovat

Pohybují-li se všechny věci po stupňování bytí,usilují-li všechny co do bytí nižší věci o návrat do toho,co je svým bytím nejmocnější a usilují-li korelevantně k tomu všechny útvary konečného vědění o to,aby se rozpustily v čistém absolutním duchu(Fink v knížce Bytí,pravda,svět),proč není tento návrat již dávno dokončen?

Hegelova formulace Editovat

Hegel řeší tento problém tak,že proti návratu ducha do sebe staví tendeci k sebeodcizení,k přechodu ke konečnosti,k rozdvojení. Cesta bytí je u něj protichůdná.Má dvojí směr:vzestup i sestup.Zvnitřnění i zvějšnění.Tím se stává cesta bytí dynamicky stabilní.

Hegelův teorem Editovat

Absolutno je protikladem sebe sama.

Perelmanův model Editovat

Ruský fyzik Grigorij Perelman řeší problém dynamické stability pomocí protisměrného pohybu prstů,na které je položena tužka.Tužka je na těch prstech s jistotou dynamicky stabilní,jestliže se ty prsty vůči ní pohybují střídavě,NIKOLIV SOČASNĚ. Obdobně u Hegela cesta bytí je protichůdná.Má dvojí smě:vzestup i sestup,zvnitřnění i zvnějšnění,čímž tato cesta zajišťuje svou stabilitu.

Střídavý pohyb prstů pod tužkou,který zajišťuje dynamickou stabilitu tužky na nich a to,že prsty se zastaví pod těžištěm tužky je umožněn tím,že tření za pohybu je menší než tření v klidu,takže pohybující se prst se posune blíže k těžišti tužky než ten,který je vůči tužce v klidu.Teprve potom se pohybový stav prstů vůči tužce vystřídá.

Těžiště ducha Editovat

Obdobně tím,že proti návratu ducha do sebe staví Hegel tendenci ducha k odcizení,vystihuje Hegel to,že duch tímto pohybem dosáhne těžiště sebe sma.

Lemma Editovat

Absolutno je protikladem sebe sama = absolutno je dynamicky stabilní.Oba výroky jsou ekvivalentní.

Lemma 2 Editovat

Je-li něco dynamicky stabilní,tak je to samo sobě protikladem.A naopak je-li něco protikladem sebe sama,tak je to dynamicky stabilní.

Landauv vůdčí motiv Editovat

Náš redaktor Jan Petránek během své mise v Rusku intervievoval Landaua.Podle Jiřího Grygara dvacáté století mělo tři největší mozky:Alberta Einsteina,Landaua a Bohra.

Landau již tenkrát špatně mluvil.Jeho pani překládala jeho slova.Petránek si získal její náklonnost drobným dárkem.

Landau mu řekl,že jediné pro co má smysl žít je studovat Vesmír a chodit do cirkusu.Landau tedy proti absolutnímu řádu Vesmíru stavěl protiklad jeho samého,uvolněný chod cirkusu a z tohoto protikladu odvozoval dynamickou stabilitu svého života.

Matematika Filosofie