Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Porovnání

Booleova algebra editovat

Booleova algebra je každá množina prvků B,která obsahuje jednak dva význačné prvky 0 a 1 a jednak další prvky x,y,z..,v níž jsou definovány operace ,disjunkce, součtu(x plus y),konjunkce,součinu(x.y) a operace negace non x tak,že platí následující soubor axiomů-tvrzení:

  1     Jestliže x,y jsou libovolné dva prvky množiny B,tak prvky (x.y),( x plus y ) jsou také prvky množiny B (zákony vnitřní kompozice)
  2     Pro libovolný prvek x množiny B platí:( x plus 0) = x,(X.1) = x (pravidlo vyloučení třetího)
  3     Pro libovolné dva prvky x, y množiny B platí ( x plus y ) = ( y plus x) a ( x.y = (y.x ) (komutativní zákony )
  4     Pro libovolné tři prvky x,y,z množiny B platí x plus ( y.z) = ( x plus y ).(x plus z )
  5     Pro libovolné tři prvky x,y,z množiny B platí x.(y plus z) = (x.y) plus (x.z) (distributivní zákony)
  6     Ke každému prvku x množiny B existuje prvek non x tak,že platí x plus non x = 1 a x.nonx = 0
  7     Existují alespoň dva prvky x,y patřící do množiny B,že x se nerovná y

Tento soubor axiomů vypracoval Američan Hustingson.Je to pouze jeden z mnoha možných souboru axiomů Booleovy algebry.

Pomocí tohoto souboru axiomů dokažme rovnici (x plus 1) = 1

                      ( x plus 1) =( x plus 1) .1     2
                    ( x plus 1 ).1 =( x plus 1).(x plus non x)     6
                S  ( x plus 1 ).( x plus non x) = x plus (1.nonx)      5,6
                   x plus (1.nonx)   = x plus(nonx.1)          3 
                   x plus (nonx.1)   = x plus nonx           2
                   x plus non x     = 1                6

Všimněme se,že rovnice S byla řešena v součinnosti axiomů 5 a 6 a přímo operací konjunkce a disjunkce.

Na základě dokázané rovnice dokažme ještě rovnici x plus x.y = x

                  x plus x.y = x.1 plus x.y                 2
                  x.1 plus x.y = x(1 plus y )               5
                  x(1 plus y) = x( y plus 1)               3
                  x(y plus 1) = x.1                    použita dříve dokázaná rovnice
                    x.1    = x                     2

Pokračování v článku Porovnání 2

Matematika Filosofie