Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Energie pole 5

Ani jednou jsme se nezmínili o dielektrické konstantě,magnetické permeabilitě nebo o elektrické indukci D a magnetické indukci B.

Je to proto,že tyto veličiny se neobjevují v základních zákonech.Jsou potřebné jen k tomu,abychom mohli popsat chování hmotných těles v elektrických a magnetických polích.

Toto chování může být v zásadě vysvětleno atomovou strukturou těles.Z tohoto hlediska jsou tyto pojmy pouze vhodnými matematickými konstrukcemi,které nám pomáhají popsat, jak na elektrické a magnetické pole reagují soustavy složené z velkého množství atomů.

Tyto pojmy jsou tedy jen důsledkem základních zákonů fyziky,nikoliv jejich částí.

Fyzika v matematice

editovat

Matematika pomáhá nejen formulovat základní zákony,ale vytváří i konstrukty,které jsou jen důsledkem základních zákonů,nikoliv jejich částí.

Takovým důsledkem je třeba chování hmotných těles v elektrických a magnetických polích.

V tomto smyslu je tedy matematika ve fyzice duální.Pomáhá nejen formulovat její zákony,ale vytváří i konstrukty,které jsou důsledkem těchto zákonů.

Dualita Blaise Pascala

editovat

Spravedlnost bez síly je nemohoucí.Síla bez spravedlnosti je tyranská:Spravedlnost bez síly je popírána,protože stále existují zlí lidé.Síla bez spravedlnosti je odsuzována..Proto je třeba spojit spravedlnost a sílu,aby se toho dosáhlo,nechť je silné to,co je spravedlivé,nebo ať je spravedlivé to,co je silné.