Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dialektika klasické mechaniky 4

Když síla působí na částici o hmotě m po dráze s,tak se veličina 1/2 m v na druhou zvětší resp.zmenší o velikost Fs.Z toho plyne,že když vyhodíme předmět svisle vzhůru,tak se vrátí se stejnou rychlostí s jakou jsme ho hodili.

Síla může působit na předmět ve směru i proti směru jeho pohybu.

Veličina 1/2 m v na druhou se nazývá kinetická energie.Kinetická energie volně padajícího předmětu vzrůstá o Fs,kde F je síla a s je vzdálenost,kterou předmět při pádu prošel.Nebo stoupá-li předmět do výše h,jeho kinetická energie se zmenší o Fh.

Když částice stoupá nebo padá,součet 1/2mv na druhou plus Fh zůstává konstantní.Je to zvláštní případ zachování energie.První sčítanec patří kinetické energii,druhý (Fh) se nazývá potenciální energie.

Jak se tyto výsledky změní,budeme-li se zabývat nikoliv gravitací,ale nějakou jinou silou?Především zjistíme,že tyto síly nejsou v každém bodě stejné,ale že svou velikost mění.Omezme se zatím na předmět pohybující se po přímce a předpokládejme,že síla působící na předmět je v každém bodě přímky stejná bez ohledu kdy nebo jakou rychlostí předmět tímto bodem prochází.Můžeme použít vztahu

             1/2mv2 na druhou - 1/2mv1 na druhou =F(s2 - s1).
             

Pro velmi malý interval,na němž se tato síla může považovat za konstantní.

Výraz na pravé straně se pak nazývá práce vykonaná silou F.Projde-li předmět nějakou vzdálenost,musíme sečíst celkovou práci,kterou síla na jednotlivých úsecích vykonala.Znovu platí,že vrací-li se předmět do výchozího bodu,prošel předmět každý úsek v opačném směru.Přírůstek kinetické energie při procházení jedním směrem se ruší úbytkem energie při procházení druhým směrem.Předmět se vrací původní rychlostí.

Dialektika oteplování Editovat

Golfský proud má vliv na oteplování severní polokoule.Jeho zastavení vždy vedlo k dobám ledovým.Nynější oteplování má vliv na tání ledovců.Odtálý gronský ledovec položí pokličku studené vody na Atlantický oceán.Ochlazení,ke kterému tím dojde bude horší než oteplování,které jej způsobí.Toho se obává David Štorch.

[Fyzika] [Filosofie]