Diskuse s uživatelem:Juandev/Problémy/Spolek/Likvidace

Přidat téma
Aktivní diskuse

Původní rada mi přišla dost složitá a chaotická. Rada oficiální je daleko jednodušší. Otázka je, co jsem to tedy na soud podal. Původní rada hovořila o potřebě doložit bezdlušnost z finančního úřadu - nová rada o tom nehovoří vůbec.--Juandev (diskuse) 15. 1. 2016, 09:20 (UTC)

PostupEditovat

Spolek se zruší právní jednáním nejvyššího orgánu spolku, který rozhodne o jeho zrušení. Právní jednání musí mít znaky popsané v § 545 a násl. OZ, aby vyvolalo právní následek – zrušení právnické osoby. Pokud není právní nástupce, tak následuje likvidace. Likvidace začíná dnem, kdy je PO zrušena nebo prohlášena za neplatnou.

Účelem likvidace je:

 • vypořádání majetku zrušené právnické osoby (likvidační podstaty),
 • vyrovnání dluhů věřitelům,
 • naložení s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem)

Průběh likvidace /stručně/:

 • Do funkce je jmenován nebo povolán likvidátor.
 • Dalším krokem je zjištění majetku likvidované právnické osoby, tedy zjištění její likvidační podstaty a výše dluhů, což vede k tomu, že likvidátor sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby
 • Dále likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům, zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem oznámení podle § 198 odst. 1 společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění (§ 198).
 • Následuje zjištění likvidačního zůstatku.
 • Poté, co likvidátor učinil vše, co předcházelo naložení s likvidačním zůstatkem nebo předání likvidační podstaty podle § 202 nebo oznámení podle § 204, vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace, sestaví účetní závěrku.
 • Tyto spolu s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku předloží ke schválení tomu, kdo jej povolal do funkce, resp. tomu, kdo má právo jej z funkce odvolat, resp. kontrolovat; není-li takový orgán, pak soudu (§ 205)
 • Následuje použití likvidačního zůstatku, v rámci něj vyplácení podílu na likvidačním zůstatku případně jeho záloh, s omezením dle § 206
 • Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo jejím odmítnutím.
 • Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku (§ 207).

Vypořádání majetku zrušené právnické osoby se děje jeho zpeněžením. Nedílnou součástí likvidace je vyrovnání dluhů věřitelům, za kterýmžto účelem likvidátor právnické osoby sestavuje soupis jmění právnické osoby, oznamuje vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům a vedle toho ještě tuto informaci spolu s výzvou pro věřitele zveřejňuje dle § 198.

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654): komentář. 1. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-529-91. S. 955 - 962.

--Auvajs (diskuse) 17. 1. 2016, 23:12 (UTC)

Vrátit se na uživatelskou stránku uživatele „Juandev/Problémy/Spolek/Likvidace“.